pogrzeb

Warszawa, 04.02.2021. Uroczystoœci pogrzebowe mjr. Leszka Mroczkowskiego na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, 4 bm. Leszek Mroczkowski ps. Andrzej, wiêzieñ polityczny okresu stalinowskiego, dzia³acz opozycji antykomunistycznej w PRL, cz³onek NSZZ „Solidarnoœæ” zmar³ 14 stycznia 2021 roku w wieku 89 lat. (kf) PAP/Albert Zawada

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.