drewno na sk³adzie

Oleszyce, 12.02.2020. Drewno na sk³adzie w Oleszycach, 12 bm. Drewno jest wystawione na przetarg organizowany przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie. £¹cznie do sprzeda¿y w formie przetargu submisyjnego, który odbêdzie siê w drugiej po³owie lutego br., przeznaczono oko³o 1200 metrów szeœciennych cennego drewna, pozyskanego w toku normalnych ciêæ hodowlanych. Submisje w RDLP w Kroœnie to jedne z wiêkszych przetargów w Europie. Co roku, o prawo zakupu najcenniejszego drewna ubiega siê kilkadziesi¹t firm. Wiêkszoœæ z nich to krajowi producenci okleiny, ale s¹ to równie¿ kupcy z Austrii, Estonii, Niemiec, S³owacji, a nawet Japonii. (dd/mr) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.