Piotr Malach

Gdañsk, 10.07.2020. Obroñca oskar¿onego Piotr Malach na sali S¹du Okrêgowego w Gdañsku, 10 bm. S¹d og³osi³ wyrok w procesie apelacyjnym niemieckiego przedsiêbiorcy Hansa G. oskar¿onego o zniewa¿enie piêciu pracowników jego firmy dzia³aj¹cej w Pomorskiem. S¹d uzna³, ¿e oskar¿ony pope³ni³ przestêpstwo, wyrok jest prawomocny. (aldg) PAP/Marcin Gadomski
UWAGA!!! ZAKAZ PUBLIKACJI DANYCH OSOBOWYCH OSKAR¯ONEGO!!!

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.