Mateusz Morawiecki

Warszawa, 14.08.2020. Premier Mateusz Morawiecki podczas obrad Sejmu, 14 bm. w Warszawie. Szef polskiego rz¹du wezwa³ w³adze Bia³orusi, aby rozwa¿y³y ponowne wybory z udzia³em obserwatorów miêdzynarodowych. Sejm ma siê zaj¹æ m.in. g³osowaniem nad nowelizacj¹ ustawy o komisji weryfikacyjnej, a tak¿e nad sprawozdaniami: Rady Mediów Narodowych oraz KRRiT za 2019 rok. (kf) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.