Andrzej Duda

Warszawa, 03.02.2021. Koronawirus w Polsce. Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania transmitowanego z Pa³acu Prezydenckiego w Warszawie, 3 bm. Spotkanie poœwiêcone by³o pandemii i jej wp³ywowi na gospodarkê. Uczestniczyli w nim szefowie organizacji pracodawców skupionych wokó³ Rady Przedsiêbiorczoœci. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.