ograniczenia w dostawie pr¹du

¯urawica (woj. podkarpackie), 10.09.2015. Sieæ przesy³owa energii elektrycznej w ¯urawicy, 10 bm. Najwiêksi odbiorcy musz¹ liczyæ siê dzisiaj z ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej. Decyzjê w tej sprawie podjê³y Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które og³osi³y j¹ w zwi¹zku z fal¹ upa³ów i zagro¿eniem przeci¹¿enia systemu. (dd/cat)
PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.