Cmentarz Centralny

Szczecin, 01.11.2019. Dzieñ Wszystkich Œwiêtych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, 1 bm. Szczeciñski cmentarz uznawany jest za najwiêksz¹, pod wzglêdem powierzchni nekropoliê w Polsce. 1 listopada koœció³ katolicki obchodzi uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Wierni odwiedzaj¹ cmentarze, modl¹ siê przy grobach bliskich. Œwiêto to ma wymiar powszechny, celebruje siê je w ka¿dym koœciele katolickim na ca³ym œwiecie. (mb/doro) PAP/Marcin Bielecki

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.