Rezerwat Pokazowy ¯ubrów

Bia³owie¿a, 23.04.2020. Koronawirus w Polsce. Rezerwat Pokazowy ¯ubrów, 23 bm. w Bia³owie¿y. Najstarszy polski park narodowy – Bia³owieski Park Narodowy jest od 20 bm. ponownie dostêpny dla turystów. Obowi¹zuj¹ pewne ograniczenia zwi¹zane z liczb¹ osób, które mog¹ przebywaæ w danym miejscu, oczywiœcie tak¿e z zachowaniem odleg³oœci oraz obowi¹zkiem noszenia maseczek ochronnych. W Rezerwacie Pokazowym ¯ubrów mo¿e byæ maksymalnie 40 osób. Dalej zamkniête pozostaj¹ plac zabaw, tarasy widokowe i czêœæ ekspozycyjno-wystawowa w pawilonie edukacyjnym. (ar/mr) PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.