Rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe

FOTO: PAP

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Są przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został określony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej odbędą się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w Formule 2012 i Formule 2017 potrwa od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. Egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 11 do 24 stycznia 2021 r.

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, czyli minimum 20 punktów, oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która ma świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i ma odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą przeprowadzone – podobnie jak w sesji wiosennej w ubiegłym roku (przeprowadzonej w czerwcu, lipcu i w sierpniu) – w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znalazły się zapisy dotyczące egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z nimi zdających i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu, mogą z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z okręgową komisją egzaminacyjną. Aby skorzystać z noclegu, konieczne jest okazanie zaświadczenia o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r., podpisanego przez dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę, dyrektora OKE lub dyrektora CKE.

Zdający, którzy na egzamin wracają z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżające do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, są zobowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w egzaminie.

Wzór zaświadczenia o udziale w egzaminie w styczniu 2021 r. jest na stronie internetowej MEiN. file:///C:/Users/pap/Downloads/Zaswiadczenie_o_udziale_w_egzaminie.pdf (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.