egzamin zawodowy kucharzy

Katowice, 18.04.2016. W Katowicach 18 bm. odby³ siê pierwszy od 7 lat egzamin zawodowy kucharzy. Zawód „kucharz” zosta³ ponownie wpisany na listê zawodów rzemieœlniczych. Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i Œredniej przedsiêbiorczoœci w Katowicach powo³a³a w styczniu br. komisjê, a w dzisiejszym egzaminie o tytu³ czeladnika lub mistrza w zawodzie kucharza ubiega³o siê 10 osób. (ag/awol) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.