Mieczys³aw Struk

Gdañsk, 31.08.2020. Marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk podczas wyjazdowego posiedzenia senackiej komisji kultury i œrodków przekazu w Gdañsku, 31 bm. poœwiêconego m.in. kwestii tablic z 21 postulatami Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 roku. W Gdañsku trwaj¹ obchody 40. rocznicy Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. (aldg) PAP/Marcin Gadomski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.