hotel

Solec-Zdrój, 08.02.2021. Hotel Malinowy Zdrój, 8 bm. w Solcu-Zdroju. W sobotê 6 lutego na terenie prowadz¹cego dzia³alnoœæ hotelarsk¹ i lecznicz¹ obiektu dosz³o do zwarcia instalacji elektrycznej w skrzynce rozdzielczej i zadymienia w czêœci rehabilitacyjnej budynku. Na miejscu w trakcie zdarzenia przebywa³o kilku pacjentów, w tym m.in. sêdzia TK Krystyna Paw³owicz, jak podkreœli³a w oœwiadczeniu – na podstawie skierowania lekarskiego, wystawionego w zwi¹zku ze stanem zdrowia. (amb) PAP/Piotr Polak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.