Sejm rozpoczął prace nad projektem m.in. likwidacji Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Udostępnij

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projektu o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten przewiduje zniesienie w regulującej funkcjonowanie górnictwa ustawie Prawo geologiczne i górnicze organu nadzoru górniczego – dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG) oraz likwidację SUG. Drugą zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje: „odkrywki”, „kopalni” oraz „przodka”.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym organami nadzoru górniczego są prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych (OUG) oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje teren całego kraju, podobnie jak właściwość miejscowa prezesa WUG.

Dotąd dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego I instancji w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych, właściwym rzeczowo w sprawach: górniczych wyciągów szybowych, urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu pow. 45 stopni w wyrobiskach górniczych, szybów i szybików z wyposażeniem, centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi, stacji wentylatorów głównych i urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia z powyższych instalacji.

Ponadto dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji wykonującym zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego właściwym rzeczowo w odniesieniu do obiektów budowlanych związanych z powyższymi instalacjami

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora SUG. Przekłada się to na niewykorzystywanie w pełni zasobów organizacyjnych i kadrowych SUG.

W związku z tym Ministerstwo Aktywów Państwowych, będące organem nadzoru Wyższego Urzędu Górniczego, uznało za zasadne dokonanie optymalizacji organizacji organów nadzoru górniczego przez przekazanie dotychczasowych kompetencji dyrektora SUG prezesowi WUG.

Uzasadnienie projektu wskazuje też, że o problemie ze zdefiniowaniem pojęcia „przodka” i pojęcia „odkrywki”, a w konsekwencji także „pracy na odkrywce” czy „w przodku” oraz „innych prac przodkowych” świadczy mnogość orzeczeń wydawanych przez sądy w sprawach o emeryturę górniczą.

Przedstawiając projekt na forum Sejmu wiceszef MAP Piotr Pyzik podkreślił, że pracownicy SUG zostaną przeniesieni do WUG, a zmiana nie wpłynie na zwiększenie wydatków nadzoru górniczego z budżetu państwa.

Wprowadzenie definicji „odkrywki”, „kopalni” i „przodka” do ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma służyć rozwianiu wątpliwości interpretacyjnych co do tego, które okresy pracy w kopalniach siarki lub węgla brunatnego należy zaliczyć w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury zgodnie z art. 50d ust. 1 pkt 1 ustawy FUS.

W wystąpieniach i debacie na forum Sejmu poseł KO m.in. Krzysztof Gadowski pytał, czy w świetle niedawnych tragedii w kopalniach Pniówek i Zofiówka, w których zginęło 26 górników, w tym ratowników, należy dokonywać likwidacji SUG i czy przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Gadowski uznał, że należy poczekać na ustalenia specjalnej komisji ekspertów powołanej po katastrofach przez szefa MAP (niezależnie od standardowych działań ws. ustalenia ich przyczyn i okoliczności), która ma zaproponować m.in. zmiany prawne w zakresie bezpieczeństwa w branży.

Poseł KO ocenił także, że pierwszoplanowa zmiana powinna dotyczyć zmiany podległości nadzoru górniczego – obecnie podlega on, podobnie jak zakłady górnicze resortowi aktywów, co nie służy transparentności jego działań. Gadowski uznał, że WUG powinien podlegać bezpośrednio premierowi. Zadeklarował, że jeśli rząd nie wniesie tu autopoprawki, zrobi to KO.

Poseł Wojciech Saługa z KO postulował zapewnienie bezpieczeństwa pracy i płacy ew. sygnalistom, czyli pracownikom, którzy mogą dysponować informacjami o zaniechaniach dot. warunków pracy, a boją się ich ujawniać ze względu na spodziewane konsekwencje.

Poseł Grzegorz Matusiak z PiS zadał m.in. pytanie, czy projektowane zmiany wpłyną na bezpieczeństwo górników.

Odpowiadając wiceminister Pyzik uznał, że przekazanie funkcji SUG do WUG usprawni działanie tego ostatniego. Odnosząc się do kwestii sygnalistów wskazał, że zgodnie z prawem każdy, kto posiada takie informacje, powinien udać się do odpowiednich organów państwa; przypomniał jednocześnie, że od lat w WUG działa telefon interwencyjny, z którego można korzystać anonimowo. Dodał, że o działaniach skierowanych na wyjaśnienie sprawy katastrof będzie ostatecznie decydowała prokuratura. Ocenił nadzór na WUG prowadzony przez MAP za wystarczający. Wskazał, że prezes WUG popiera proponowane zmiany.

Podczas późniejszych obrad Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów na wniosek Biura Legislacyjnego Sejmu m.in. zmieniono technicznie tytuł projektu na „projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”. Komisja skierowała projekt do drugiego czytania.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję

Sejm powołał w czwartek Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję.

Mleko pomocne w hamowaniu wzrostu guzów mózgu

Mleko dzięki zawartym w nim egzosomom może dostarczać do mózgu sygnały genetyczne hamujące wzrost guzów nowotworowych - informuje strona internetowa University of Nebraska-Lincoln (USA).
- Reklama -