Sejm uchwalił nowelę ustawy dot. przeniesienia CPK do działu rozwój regionalny

Udostępnij

Chodzi o rządową ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 222, od głosu wstrzymał się jeden. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek KO o odrzucenie projektu noweli w całości. Teraz nowela trafi do Senatu.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu uchwalonej ustawy, ze względu na potrzebę optymalizacji procesów planowania i zarządzania CPK, w szczególności w zakresie szeroko pojętego rozwoju regionu, “proponuje się przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego”.

“Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu projektowanej ustawy będzie niezbędne dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny”- napisano.

Nowela przewiduje przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK, kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym “Porty Lotnicze” (PPL), powoływania i odwoływania prezesa PPL, wiceprezesów PPL oraz członków rady nadzorczej PPL, dokonywania kontroli i oceny działalności PPL, zgody na tworzenie przez PPL spółki z innymi podmiotami, zatwierdzania projektów planów działalności PPL, a także corocznego sprawozdania z działalności PPL oraz sprawozdania finansowego, nadania statutu PPL oraz dokonywania zmian tego statutu.

“Należy jednak zauważyć, że dotychczas (…) minister właściwy do spraw transportu wykonywał te kompetencje przy pomocy Pełnomocnika. Podkreślenia więc wymaga, że de facto w przedmiotowym zakresie zostanie zachowane status quo, bowiem – jak wskazano wyżej – kompetencje ministra właściwego do spraw transportu w zakresie nadzoru nad PPL były wykonywane zgodnie z aktualnym stanem prawnym przez Pełnomocnika. Sprawowanie przez Pełnomocnika nadzoru nad PPL ma na celu skupienie kompetencji i zadań dotyczących strategicznego planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową, a także zapewnienie koordynacji procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej” – napisano.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Kraje UE przyjęły stanowiska negocjacyjne ws. dyrektyw o energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej

Państwa unijne w ramach Rady UE przyjęły stanowiska negocjacyjne w sprawie dwóch projektów z pakietu „Gotowi na 55”, które dotyczą energetycznych aspektów transformacji klimatycznej Unii. Chodzi o dyrektywę o energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywę o efektywności energetycznej. Otwiera to drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Akupunktura zmniejsza częstotliwość napięciowych bólów głowy

Zabiegi akupunktury mogą pomóc zredukować częstotliwość uporczywych bólów głowy typu napięciowego o połowę – informują naukowcy z Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu. Ich wnioski ukazały się w specjalistycznym piśmie „Neurology”.
- Reklama -