Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych

Zobacz

- Reklama -

Komisja zdrowia po raz drugi wniosła o odrzucenie rządowej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

„W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz poprawkę. Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym o godz. 8.30 w głosowaniu, niewielką większością głosów, przyjęła rekomendację o odrzucenia całości ustawy. Tym samym zgodnie z zasadami legislacji poprawka również uzyskała rekomendację negatywną” – wyjaśnił Bolesław Piecha (PiS), który przedstawiał sprawozdanie z posiedzenia komisji.

Wcześniej, w połowie marca, sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się po raz pierwszy za odrzuceniem projektu, argumentując m.in., że marginalizuje on rolę samorządów. Sejm podczas drugiego czytania w połowie kwietnia odrzucił to stanowisko komisji i ponownie skierował do niej projekt noweli. Komisja tym razem zaproponowała wiele poprawek zakładających m.in. skrócenie okresu ustalania mapy zdrowotnej, planów krajowych i wojewódzkich z 7 lat do 5 lat.

W głosowaniu w czwartek Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie regulacji w całości oraz zgłoszonej poprawki, która zakładała możliwość finansowania przez samorządy nie tylko świadczeń gwarantowanych, ale także świadczeń opieki zdrowotnej np. in vitro.

Ostatecznie posłowie odpowiedzieli się za uchwaleniem nowelizacji ustawy wraz ze zgłoszonymi wcześniej poprawkami. W sumie głosowało 450 posłów, za przyjęciem było 227, przeciw 217, a 6 wstrzymało się od głosu.

Założeniem rządowej ustawy jest uporządkowanie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia. W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania tzw. map potrzeb zdrowotnych i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej na podstawie krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

Zgodnie z nowelizacją projekt krajowego planu konsultowany ma być z wieloma instytucjami m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia i z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Zgodnie z wniesioną poprawką plan obejmować będzie 5 lat, a minister zobowiązany będzie też do przestawienia sprawozdania średniookresowego z jego realizacji do 30 czerwca trzeciego roku kalendarzowego jego obowiązywania. Na jego podstawie plan będzie aktualizowany.

Proponuje się też, by pierwszy krajowy i wojewódzki plan transformacji ustalany był na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. i ogłaszany w przypadku tego pierwszego do 31 sierpnia 2021 r., a drugiego do 15 grudnia 2021 r.

Również wojewodowie mają dla swojego regionu ustalać swój własny plan, który po zaopiniowaniu m.in. przez wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, marszałka województwa i przez konwent powiatów danego województwa ma być przekazywany ministrowi zdrowia, który dokona jego oceny i go zatwierdzi bądź przekaże swoje uwagi wojewodzie. Wojewódzkie plany, które ustala się również na 5 lat, opracowywać mają rady do spraw potrzeb zdrowotnych. Przepisy określają skład rady, tryb powoływania i odwoływania członków, zakres i tryb pracy.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Przepisy mają wejść w życie – z pewnymi określonymi w nowelizacji wyjątkami – 14 dni od ich ogłoszenia.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -