Sejmowa komisja przeciwko poprawkom Senatu do ustawy o Funduszu Modernizacyjnym

Zobacz

- Reklama -

Trzy z wprowadzonych przez Senat poprawek mają charakter redakcyjny. Czwarta przewiduje skreślenie z nowelizacji zapisu, mówiącego, że w zakresie, w jakim dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu TFUE, zastosowanie mają szczegółowe warunki udzielania tej pomocy lub pomocy de minimis.

Ostatnia zakłada, że 100 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji przekazuje się na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚ.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do regulacji UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030.

Wprowadza m.in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Na Fundusz ten trafiają środki ze sprzedaży 2 procent ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z Funduszu mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 roku PKB per capita było niższe niż 60 procent średniej dla całej UE.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska będzie mogła skorzystać z ponad 43 procent dostępnej puli – środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość będzie zależeć od cen rynkowych sprzedaży.

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele – m.in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci – w tym ciepłownicze, transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów.

W noweli przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował minister ds. klimatu. (PAP)

wkr/ drag/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -