sprzêt do æwiczeñ

£ódŸ, 17.10.2020. Koronawirus w Polsce. Si³ownia na jednym z ³ódzkich osiedli, 17. bm. W zwi¹zku z nasilaj¹c¹ siê pandemi¹ rz¹d og³osi³ od dzisiaj m.in. zawieszenie dzia³alnoœci si³owni i centrów fitness w czerwonej strefie. Wyj¹tek bêd¹ mog³y stanowiæ jedynie osoby „uprawiaj¹ce sport w ramach wspó³zawodnictwa sportowego, zajêæ sportowych lub wydarzeñ sportowych oraz studenci i uczniowie – w ramach zajêæ na uczelni lub w szkole”. (aldg) PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.