ferie zimowe

Lublin, 04.01.2021. Dzieci ze Szko³y Podstawowej numer 29 w Lublinie podczas zajêæ w ramach akcji „Ferie w mieœcie”, 4 bm. Rozpoczê³y siê dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyj¹tkowo s¹ wczeœniej ni¿ w latach ubieg³ych i w jednym terminie w ca³ym kraju. Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ uczniowie maj¹ je spêdziæ w domu, dopuszczono tylko organizacje pó³kolonii i obozów sportowych. (mr) PAP/Wojtek Jargi³o

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.