posiedzenie komisji

Warszawa, 25.11.2020. Wspólne posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i Ustawodawczej, 25 bm. w Senacie. Komisje maj¹ zaj¹æ siê m.in pierwszym czytaniem projektu uchwa³y wzywaj¹cej Radê Ministrów do wycofania siê z gróŸb zawetowania bud¿etu Unii Europejskiej. (mr) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.