S³awomir Nowak

Warszawa, 18.07.2019. By³y sekretarz stanu w KPRM i szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów S³awomir Nowak, 18 bm. w Sejmie, podczas przes³uchania przez Komisjê Œledcz¹ do zbadania prawid³owoœci i legalnoœci dzia³añ oraz wystêpowania zaniedbañ i zaniechañ organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Pañstwa z tytu³u podatku od towarów i us³ug i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. (kf) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.