STILO ENERGY podpisało umowę kredytową z Peako

Zobacz

- Reklama -

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 maja 2021 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Pekao S.A. [Bank] umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej kwocie 10 mln zł [Umowa].

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, przy czym kwota 2,7 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki udzielonej Spółce przez BC Bidco sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu [BC Bidco, Pożyczkodawca], o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym. Członkiem Zarządu BC Bidco jest Pan Jerzy Rosnowski, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Poza powiązaniami opisanymi powyżej oraz w punkcie 5.14.2 Dokumentu Informacyjnego nie występują powiązania między Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Z kolei kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 6 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie/refinansowanie zakupów towarów i materiałów, dzięki czemu Spółka zabezpieczy odpowiedni poziom zaopatrzenia magazynowego w celu płynnego obsłużenia przewidywanej dużej liczby realizacji, związanej z rosnącym popytem na instalacje fotowoltaiczne w II oraz III kwartale br. Okres dostępności ww. kredytu określono na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie obu ww. kredytów zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty ww. kredytów obejmują w szczególności oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, gwarancję BGK Biznes Max w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do 80% kwoty poszczególnego kredytu oraz zastaw rejestrowy na zapasach do produkcji paneli fotowoltaicznych i gotowych panelach fotowoltaicznych należących do Kredytobiorcy do sumy ubezpieczeniowej co najmniej 10 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -