zablokowana droga po opadach œniegu

Œwiêtoch³owice, 28.11.2016. Zablokowana Drogowa Trasa Œrednicowa w Œwiêtoch³owicach, 28 bm. Opady œniegu spowodowa³y na drogach go³oledŸ – w efekcie wiele dróg w Œl¹skiem zosta³o zablokowanych przez st³uczki i ciê¿arówki, które nie mog³y wjechaæ na wzniesienia. Du¿e korki powsta³y tak¿e m.in. na trasach nr 94 miêdzy D¹brow¹ Górnicz¹ a S³awkowem oraz nr 86 w okolicach Sarnowa i Siewierza. (ag/doro) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.