uroczystoœci rocznicowe

Oœwiêcim, 27.01.2020. Z³o¿enie zniczy przed Miêdzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu na terenie by³ego obozu œmierci Auschwitz II-Birkenau w Oœwiêcimiu, 27 bm. gdzie odbywaj¹ siê uroczyste obchody 75. rocznicy wyzwolenia, organizowane przez Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. (³g/doro) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.