Igor Tuleya

Warszawa, 20.01.2021. Sêdzia Igor Tuleya (L) przed Prokuratur¹ Krajow¹ na ulicy Postêpu w Warszawie, 20 bm. Prokuratura Krajowa wezwa³a sêdziego Igora Tuleyê na przes³uchanie w charakterze podejrzanego. Sêdzia zapowiada³, ¿e nie uznaje legalnoœci podejmowanych przeciwko niemu dzia³añ i uchylenia immunitetu przez Izbê Dyscyplinarn¹ SN i dlatego nie stawi siê na przes³uchanie. (aldg) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.