Pow¹zki Wojskowe

Warszawa, 03.11.2020. Pow¹zki Wojskowe w Warszawie, 3 bm. Ludzie odwiedzaj¹ groby bliskich na ponownie otwartym cmentarzu. 1 listopada Koœció³ Katolicki obchodzi³ uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Jednak w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ koronawirusem cmentarze zosta³y zamkniête od 31 paŸdziernika do 2 listopada. (olm) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.