Patrol policji

Warszawa, 31.12.2020. Patrol policji przed Pa³acem Kultury i Nauki w Warszawie, 31 bm. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym od poniedzia³ku rz¹dowym rozporz¹dzeniem w Sylwestra od godziny 19.00 do 6.00 rano bêdzie zakaz przemieszczania siê na obszarze Polski. Przemieszczanie siê bêdzie mo¿liwe wy³¹cznie w celu wykonywania czynnoœci s³u¿bowych lub zawodowych lub wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz zaspokajania niezbêdnych potrzeb zwi¹zanych z bie¿¹cymi sprawami ¿ycia codziennego. (sko) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.