Wis³a

P³ock, 10.02.2021. Stan wody w Wiœle w P³ocku, 10 bm. Na terenie P³ocka obowi¹zuje alarm przeciwpowodziowy. Poziom Wis³y w rejonie miasta przekracza stan alarmowy. Powodem jest zator lodowy na rzece poni¿ej miasta, w okolicach miejscowoœci Pop³acin. (aldg) PAP/Szymon £abiñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.