bp Józef Guzdek

Warszawa, 09.01.2021. Biskup Polowy WP Józef Guzdek przemawia podczas uroczystoœci wrêczenia wyró¿nieñ Benemerenti Ordynariatu Polowego w katedrze polowej Wojska Polskiego, 9 bm. w Warszawie. Nagrody przyznawane s¹ od 23 lutego 1995 roku osobom i instytucjom, które daj¹ œwiadectwo najwy¿szych wartoœci, jakimi w ¿yciu jednostki i spo³eczeñstwa s¹ prawda i sprawiedliwoœæ. (mr) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.