- Reklama -

Zmiany w wydatkowaniu środków z KPO po konsultacjach społecznych

Zobacz

- Reklama -

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE, który został przekazany do Sejmu. Od ratyfikacji tej ustawy zależy uruchomienie unijnego budżetu na lata 2021-2027 a także Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli w sumie 770 mld zł.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia tych środków jest przyjęcie projektu Krajowego Planu Odbudowy, który kilka miesięcy temu przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. W piątek Krajowy Plan Odbudowy ma przyjąć w trybie obiegowym Rada Ministrów. W dokumencie wskazano, na co mogą być przeznaczone środki, które Polska otrzyma z unijnego Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli około 58 miliardów euro. W tej kwocie 23,9 mld euro stanowią dotacje, natomiast 34,2 mld euro to pożyczki. Zgodnie z założeniami KE, pieniądze z KOP mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia w pięciu obszarach, takich jak: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona inteligentna mobilność.

Jak poinformował PAP resort funduszy, wyniku konsultacji społecznych w przekazanej do rządu wersji projektu KPO zostaną też uwzględnione postulaty zgłoszone w ostatnich tygodniach m.in przez samorządy, instytucje samorządowe a także klub Lewicy.

Najważniejsze zmiany dotyczą obszaru „odporność i konkurencyjność gospodarki”, w którym zwiększono środki na inwestycje dla przedsiębiorstw m.in. w nowe produkty, usługi, szkolenia pracowników związane z dywersyfikacją działalności. Pulę, która w pierwotnej wersji miała wynosić 300 mln euro zwiększono do 500 mln euro. (postulat Lewicy).

Wzrosła również kwota środków na inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Jak wynika z informacji MFiPR, wsparcie z KPO będzie można przeznaczyć m.in na: „tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym; rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych; wsparcie inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska, a także na zakup maszyn i urządzeń do produkcji, technologii, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, czy wsparcie inwestycyjne w zakresie wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz”. Kwotę na powyższe działania zwiększono z 500 mln euro na 1 267 mln euro (cz. grantowa RRF) oraz rozszerzono jego zakres wsparcia (m.in. o wsparcie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego, dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych środków transportu, włączenie do grupy beneficjentów również rolników prowadzących sprzedaż artykułów żywnościowych (postulat samorządów).

W ramach inwestycji związanej z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw umożliwiającym pracę zdalną rozszerzono katalog odbiorców wsparcia o organizacje pozarządowe. Uwzględniono też kolejny postulat organizacji pozarządowych, czyli wykluczono wsparcie dla projektów inwestycyjnych w źródła energii, takie jak odpady (spalarnie). Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych (postulat NGO).

W obszarze „zielona energia i zmniejszenie energochłonności”: rozszerzono zakres działań mających na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych, obejmując nimi również uczniów realizujących i rodziców wspomagających naukę zdalną. Napisano, że zaplanowano stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego, którzy wesprą jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazane przez nie placówki, a także instytucje najbardziej potrzebujące grupy obywateli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i doposażenia w sprzęt informatyczny. W zakresie e-administracji doprecyzowano powiązanie planowanej reformy, której głównym celem jest wprowadzenie domyślności cyfrowej w administracji publicznej, czyli prymatu dokumentu elektronicznego nad papierowym, z planowanymi inwestycjami służącymi wytworzeniu centralnych rozwiązań do wykorzystania przez całą administrację.

Są też zamiany w obszarze „efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Napisano, że w wyniku przesunięć na wsparcie szpitali powiatowych trafi 700 mln euro (postulat Lewicy i samorządów). Zwiększono do 700 mln euro środki wspierające rozwój i zwiększenie liczby kadr medycznych.

Z kolei w obszarze „zielona inteligentna mobilność” zwiększono alokację na wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny do 1 131 mln euro. (postulat samorządów). Wzrosła też pula pieniędzy na linie kolejowe z 2 092 mln euro na 2 392 mln euro oraz kwota na wsparcie zakupu pasażerskiego taboru kolejowego – krajowego i regionalnego(z 399 mln euro na 965 mln euro). Wyraźnie podkreślono możliwość finansowania infrastruktury rowerowej (postulat samorządów).

Z informacji MFiPR wynika, że w KPO są też zmiany obejmujące część pożyczkową KPO. Zwiększy się m.in. pula na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach. W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano środki na budowę magazynów energii elektrycznej. Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych. Rozszerzono także zakres interwencji dotyczącej zielonych miast, włączając duże miasta. Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego i inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Wyodrębniono także środki na rzecz zwiększenia dostępności do Internetu – rozwoju sieci komórkowej piątej generacji (5G).

Są też zmiany dotyczące np. systemu wdrażania KPO. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ je/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -