ZWZ PKN Orlen zdecydowało o 3,5 zł dywidendy za 2020 r. oraz o absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

- Reklama -

W trakcie czwartkowego ZWZ PKN Orlen podjęto uchwałę, że na wypłatę dywidendy za 2020 r. spółka przeznaczy z kapitału zapasowego prawie 1,5 mld zł, co oznacza, że wyniesie ona 3,5 zł na jedną akcję. Także z kapitału zapasowego, o czym również zdecydowali akcjonariusze, pokryta zostanie strata netto płockiego koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł.

ZWZ PKN Orlen, podejmując uchwały dotyczące pokrycia straty netto spółki za 2020 r. oraz w sprawie wysokości i wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego przyjęło wcześniejszą, ogłoszoną jeszcze w kwietniu, rekomendację zarządu płockiego koncernu. Zgodnie z nią ustalono ostatecznie, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., a 5 sierpnia 2021 r. będzie dniem jej wypłaty.

We wniosku do ZWZ zarząd PKN Orlen przypomniał, że strategia spółki na lata 2020-30 „zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję począwszy od roku 2021 oraz utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach”. „Proponowane podejście, zgodne z przyjętą w strategii koncernu do roku 2030 polityką dywidendową, odzwierciedla dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową koncernu” – podkreślił zarząd spółki. Wskazał przy tym, iż podejście takie nie powoduje przekroczenia strategicznego poziomu kowenantu długu netto do EBITDA w 2021 r.

Dywidenda PKN Orlen za 2019 r. wyniosła 1 zł na akcję – na jej wypłatę z zysku spółki w wysokości ponad 4,8 mld zł przeznaczono 427,7 mln zł, a pozostałą część, czyli niecałe 4,4 mld zł, przekazano na kapitał zapasowy. Z kolei dywidenda PKN Orlen za 2018 r. wyniosła 3,5 zł na akcję i była wówczas najwyższą w historii tej spółki – z zysku w wysokości ponad 5,4 mld zł na dywidendę przeznaczono wtedy prawie 1,5 mld zł, a na kapitał zapasowy trafiło ponad 3,9 mld zł.

Podczas czwartkowego ZWZ PKN Orlen jeden z akcjonariuszy indywidualnych wyraził opinię, że dywidenda za 2020 r. powinna być wyższa niż 3,5 zł i zaproponował, aby było to 5,47 zł na jedną akcję. Jak argumentował, „w zeszłym roku dywidenda była bardzo niska, więc akcjonariuszom należy się rekompensata z tego tytułu”. Ponieważ w tej sprawie nie wpłynął wniosek z projektem stosownej uchwały, propozycja ta nie została poddana pod głosowanie.

W trakcie obrad akcjonariusze PKN Orlen przyjęli sprawozdania finansowe płockiego koncernu oraz Grupy Orlen za 2020 r. oraz udzielili absolutorium członkom zarządu spółki, w tym jej prezesowi Danielowi Obajtkowi oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu, w tym jej przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu. ZWZ płockiego koncernu zdecydowano też o zmianie statutu spółki.

Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili zgodę na rozszerzenie działalności tej spółki w zakresie wydobycia soli kamiennej – taką działalność prowadzi obecnie podmiot zależny płockiego koncernu w ramach Grupy Orlen Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” (IKS), które zarządzają dwiema kopalniami: „Mogilno” i „Góra”, i jednocześnie są największym w Polsce producentem solanki.

PKN Orlen w uzasadnieniu projektu uchwały wskazał, iż od kilku lat podejmuje działania zmierzające do budowy trzeciej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża Lubień Kujawski wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przesyłową. W ocenie płockiego koncernu planowana inwestycja pozwoli na „długofalowe wzmocnienie” łącznego potencjału produkcji solanki przez Grupę Orlen na potrzeby dostaw dla przemysłu chemicznego.

„Ze względu na skalę inwestycji i zabezpieczenia jej finansowania inwestorem w nową kopalnię będzie PKN Orlen” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały. Podkreślono przy tym, że IKS będzie nadal eksploatować istniejące kopalnie i jednocześnie będzie też operatorem nowej kopalni.

W trakcie czwartkowego posiedzenia ZWZ PKN Orlen zgodziło się także na zmianę statutu PKN Orlen dotyczącą trybu odwoływania jednego z członków zarządu spółki, którego powołuje i dotychczas odwoływał podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji płockiego koncernu. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, iż powoływanego tam, jak dotąd, jednego członka zarządu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwoływała będzie rada nadzorcza.

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że „zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad związanych z odwoływaniem członków zarządu spółki, tak by kompetencja w tym zakresie należała wyłącznie do rady nadzorczej spółki”. Przyjęcie uchwały podczas czwartkowego ZWZ płockiego koncernu było możliwe dzięki głosom Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem tej spółki.

Obie przyjęte uchwały ZWZ PKN Orlen w sprawie zmian w statucie tej spółki wchodzą w życie z dniem podjęcia, przy czym z mocą obowiązującą od dnia dokonania stosownych wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po zaakceptowaniu ostatniego projektu uchwały w czwartkowym porządku obrad, w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej PKN Orlen o wynagrodzeniach członków rady oraz zarządu spółki za lata 2019-20, akcjonariusze spółki zakończyli obrady.

Podczas tego posiedzenia, jak informowano w jego trakcie, obecnych bądź reprezentowanych było początkowo 492, potem 494, a ostatecznie 493 akcjonariuszy PKN Orlen, uprawnionych do ponad 273 mln akcji. Obrady odbywały się z zachowaniem obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa, m.in. uczestnicy ZWZ przebywali na sali obrad w maseczkach.

Z danych publikowanych w ostatnim czasie przez PKN Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,34 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,29 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni mają 58,85 proc. akcji. (PAP)

mb/ je/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -