Ad image

BrandsWeek

BrandsWeek

5 najważniejszych trendów w branży data center w 2024 roku

W branży centrów danych nadchodzi czas znaczących zmian i innowacji. Sektor ten stanie w obliczu wyzwań, które zdefiniują jego kierunek rozwoju w 2024 roku. Zrównoważony rozwój, postępy w sztucznej inteligencji, innowacje w chłodzeniu cieczą, ewolucja oprogramowania zarządzającego oraz ekspansja kampusów data center to kluczowe punkty, które rysują przyszłość branży.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 28 Min Read

W branży centrów danych nadchodzi czas znaczących zmian i innowacji. Sektor ten stanie w obliczu wyzwań, które zdefiniują jego kierunek rozwoju w 2024 roku. Zrównoważony rozwój, postępy w sztucznej inteligencji, innowacje w chłodzeniu cieczą, ewolucja oprogramowania zarządzającego oraz ekspansja kampusów data center to kluczowe punkty, które rysują przyszłość branży.

Zrównoważony rozwój i zarządzanie energią

W dzisiejszych czasach, zrównoważony rozwój w branży centrów danych przekracza granice zwykłego hasła – staje się absolutnym imperatywem. Raport Uptime Institute zwraca uwagę na konieczność rygorystycznego raportowania emisji gazów cieplarnianych, co w wielu krajach staje się nie tylko wyzwaniem regulacyjnym, ale i moralnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Ten nacisk na ekologię w centrum danych wskazuje na głębszą zmianę paradygmatu, odzwierciedlającą globalne zobowiązania do walki ze zmianą klimatu.

Rozwój centrów danych towarzyszy stale rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, co z kolei prowadzi do wzrostu emisji dwutlenku węgla. Stawanie się coraz bardziej energochłonnym sektorem, przy jednoczesnym dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju, takich jak zerowa emisyjność netto, jest wyzwaniem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym. Dlatego innowacje w zakresie efektywności energetycznej, takie jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, optymalizacja zużycia energii przez zaawansowane systemy zarządzania i chłodzenia, stają się kluczowe.

Jednakże, imperatyw zrównoważonego rozwoju to nie tylko wyzwanie, ale również szansa. Przemysł centrów danych ma unikalną możliwość bycia na czele transformacji ekologicznej, wprowadzając praktyki, które mogą zdefiniować standardy dla innych sektorów. Nowe przepisy i wymagania dotyczące zasad raportowania stanowią katalizator dla innowacyjnych inwestycji, które nie tylko zmniejszają wpływ na środowisko, ale także mogą przyczynić się do poprawy ogólnej efektywności operacyjnej. Działania takie jak inwestycje w zieloną energię, projektowanie centrów danych z myślą o minimalizacji śladu węglowego, czy też wykorzystanie zaawansowanych technologii do recyklingu ciepła, to tylko niektóre z przykładów, jak branża może przewodzić w kwestiach ekologicznych.

Ponadto, zrównoważony rozwój w centrach danych nie kończy się na efektywności energetycznej. Obejmuje również aspekty takie jak zrównoważone zarządzanie zasobami, w tym wodą używaną do chłodzenia, oraz odpowiedzialne pozbywanie się i recykling starych urządzeń. Przejście na bardziej ekologiczne materiały i procesy budowlane, a także minimalizacja odpadów elektronicznych poprzez programy odzyskiwania i recyklingu, to kolejne kroki ku zrównoważonej przyszłości.

Imperatyw zrównoważonego rozwoju to również kwestia innowacji. Wyzwania te wymagają nowych podejść i technologii, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki projektujemy i eksploatujemy centra danych. Jest to również wezwanie dla branży, aby nie tylko pasywnie reagowała na zmiany regulacyjne, ale aktywnie przyczyniała się do kształtowania przyszłości, w której technologia i ekologia idą w parze.


„Poprawa efektywności energetycznej w 2024 r. staje się kluczowa. Powodem są stale rosnące ceny energii elektrycznej i ogromna presja na ograniczenie emisji CO2. Zasilanie energią z OZE (lub zakup gwarancji pochodzenia) nie zwalnia z obniżenia jej zużycia, ze względu na środowiskowy koszt produkcji narzędzi do wytwarzania „zielonego” prądu i innych kosztów pobocznych zużycia. 
Współczynnik PUE określający poziom energooszczędności data center jest pomocny, o ile operujemy wartością rzeczywistą, a nie konstrukcyjną, czysto teoretyczną w codziennym użytkowaniu. PUE jest wypadkową kilku czynników, z których tylko część zależy od operatora DC, jak systemy chłodzenia i zasilania. Pozostałe dwie zmienne to lokalny klimat i klienci. W Polsce coraz wyższe temperatury i nasłonecznienie okresowo wymuszają wzmożone schładzanie serwerowni. Poza wpływem operatora pozostaje także energoefektywność sprzętu w kolokacji. Klienci oczekują niskiego PUE i kosztu zasilania, ale niewielu jest skłonnych inwestować w wymianę urządzeń na nowe, energetycznie znacznie wydajniejsze. Bez dobrej woli klientów DC niskie realne PUE jest nieosiągalne.”

Jarosław Łuczkiewicz, Dyrektor Marketingu w Atman

“Niewątpliwie wyzwaniem dla branży Data Center będzie dostosowywanie się do wymogów ESG, które z jednej strony wymusza rynek, z drugiej – regulacje. 
Coraz więcej firm deklaruje swoje cele neutralności energetycznej, a to przekłada się na wymogi dla ich dostawców usług DC i chmurowych. Podstawą jest niskoemisyjne źródło zasilania oraz efektywna infrastruktura techniczna obiektu DC. Z reguły największe pole do optymalizacji znajduje się w systemie chłodzenia, gdzie wymiana sprzętu, zmiana nastaw lub logiki sterowania może wydatnie poprawić efektywność. Na uwadze należy mieć również możliwość poprawy systemów energetycznych. Dla przykładu sprawność urządzeń UPS instalowanych jeszcze kilka lat temu wiąże się z dwa razy większymi stratami energii w porównaniu do najnowszych rozwiązań.
W warstwie regulacyjnej od tego roku, zgodnie z Dyrektywą w Sprawie Efektywności Energetycznej (EU 2023/1791), każde Data Center o mocy powyżej 500kW jest zobowiązane do corocznego raportowania szeregu KPI. Są to m.in. nastawy temperatur w obiekcie, zużycie energii i wody, wykorzystanie źródeł odnawialnych i ciepła odpadowego. Nie wszystkie podmioty objęte regulacją są jeszcze na nią gotowe – czasem wymaga to od nich rozbudowy systemów odpowiedzialnych za monitorowanie infrastruktury.”

Sebastian Zasina, Data Center Solutions Architect w Schneider Electric

“Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, że zapotrzebowanie na energię w centrach danych zwiększy się dwukrotnie do 2026 roku i wyniesie 1000 TWh rocznie, co porównywane jest do zapotrzebowania kraju, takiego jak np. Japonia. To sprawia, że kolejnym wyzwaniem jest optymalizacja zarządzania energią. Z pomocą przychodzą różne rozwiązania i opcje – zaczynając od współpracy z operatorami sieci energetycznej w celu zmniejszenia zużycia w godzinach szczytu, poprzez wykorzystywanie generatorów czy magazynowanie energii w centrum danych. W proces muszą włączyć się operatorzy chmury, aby zapewnić dostosowanie obciążenia do dostępności energii odnawialnej, czego operatorzy centrów danych nie są w stanie zrobić sami. Znajdujące się w fazie eksperymentalnej technologie wodorowe, również wydają się obiecujące. Aby były one opłacalne, podobnie jak inne źródła energii odnawialnej, konieczne są plany inwestycyjne ze strony rządowej czy UE.”

Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4, inwestor i operator centrów danych

“Boom na rozwiązania AI generuje większe zapotrzebowanie na energię, zwiększając globalny ślad węglowy. W październiku ub. r. UE przyjęła dyrektywę o efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive) nakładającą na operatorów centrów danych m.in. obowiązek ograniczenia emisji CO2, zużycia energii oraz wody. Kraje członkowskie mają 2 lata na wdrożenie przepisów w lokalnym ustawodawstwie. Obowiązkiem raportowania objęte są wszystkie centra danych o mocy przekraczającej 500 kW, więc regulacjom podlegać będzie ogromna większość zarówno już wybudowanych, jak i planowanych obiektów data center. Zapisy dyrektywy wymuszą na operatorach określone działania i wprowadzą do naszej branży konieczną transparentność. Są też korzystne dla klientów, którzy będą wybierać operatorów konsumujących mniejszą ilość prądu i generujących mniejszy ślad węglowy, a w efekcie płacić mniej za usługi kolokacyjne. Zapewnienie raportowania zgodnie z wymogami EED z pewnością będzie wyzwaniem dla operatorów, szczególnie tych, którzy do tej pory nie analizowali swoich wskaźników środowiskowych, jednak zmiany, jakie ze sobą niesie, są bardzo potrzebne. Celem nowej dyrektywy jest zmniejszenie zużycia energii o 11,7% do 2030 roku.”

Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawcy usług centrum danych, chmury i Managed Services

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów technologicznych, wywierając znaczący wpływ na branżę centrów danych. Zainteresowanie i inwestycje w AI skutkują nie tylko wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową, ale także stawiają nowe wyzwania w zakresie infrastruktury i zarządzania. Entuzjazm związany z AI sprawił, iż branża musi przygotować się na znaczące zmiany, które wpłyną na sposób, w jaki projektuje się i eksploatuje centra danych.

Wzrost zapotrzebowania na AI wiąże się z potrzebą obsługi dużych wolumenów danych i skomplikowanych obliczeń. To z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistyczne chipy i systemy chłodzenia, zdolne do efektywnego radzenia sobie z wyższymi temperaturami generowanymi przez intensywne obliczenia. Ponadto, rozwój modeli GenAI, takich jak duże modele językowe, spowodował ogromne oczekiwania co do zapotrzebowania na przetwarzanie danych i zwiększanie mocy obliczeniowych centrów danych. Problemem staje się ograniczona podaż chipów do szkolenia tych dużych modeli, co wymusza na branży szukanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami i optymalizacji infrastruktury.


„Hasłem, które mocno przebiło się nawet do świadomości zwykłego Kowalskiego, głównie dzięki Chat GPT, jest sztuczna inteligencja. Zaobserwować można wzmożone zainteresowanie różnych firm budową infrastruktury serwerowej ukierunkowanej na nauczanie modeli AI. Jej specyfika jest nieco odmienna od klasycznych Data Centers klasy Enterprise – zastosowanie GPU oraz duże gęstości mocy powodują, że DC dedykowane dla AI często musi być zaprojektowane w inny sposób. 
AI stanowi też dodatkowy czynnik generujący wzrost zapotrzebowania na powierzchnię Data Center, co podnosi i tak dynamiczne prognozy rozwoju tego rynku.
Dostawcy infrastruktury inwestują w AI, zwłaszcza w części chłodzenia, która jest dla nich obszarem szczególnego zainteresowania. Brak dominującej technologii chłodzenia i dostępność wielu konkurencyjnych rozwiązań powoduje, że firmy świadczące usługi Data Center szukają uniwersalnych metod na przyjęcie różnego typu obciążeń AI –  choćby serwerów chłodzonych klasycznie powietrzem, cieczą (ang. liquid cooling direct to chip) czy zanurzeniowo (ang. immersion cooling).”

Sebastian Zasina, Data Center Solutions Architect w Schneider Electric

Dla operatorów centrów danych kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie wyższych poziomów gęstości i większej niezawodności swoich centrów przetwarzania danych. Wymaga to nie tylko inwestycji w nowoczesną infrastrukturę, ale także w inteligentne rozwiązania zarządzania, które mogą optymalizować wykorzystanie zasobów w czasie rzeczywistym. Technologie takie jak uczenie maszynowe i analityka predykcyjna stają się niezbędne do monitorowania i zarządzania złożonymi środowiskami data center, zapewniając ich ciągłą dostępność i wydajność.

AI nie tylko generuje zapotrzebowanie na zasoby, ale także staje się narzędziem, które może pomóc w ich optymalizacji. Wykorzystanie AI do zarządzania operacjami centrów danych, od optymalizacji chłodzenia po dystrybucję zasobów energetycznych, otwiera nowe możliwości dla zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów. Innowacje w dziedzinie AI mogą również przyczynić się do rozwoju nowych modeli biznesowych, gdzie centra danych stają się nie tylko dostawcami przestrzeni i mocy obliczeniowej, ale również partnerami w tworzeniu i wdrażaniu inteligentnych rozwiązań.

Rozwój AI stawia przed branżą centrów danych nie tylko wyzwania techniczne i operacyjne, ale również etyczne i społeczne. Zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i energię musi być zrównoważone z troską o środowisko i zrównoważony rozwój. Dlatego ważne jest, aby branża nie tylko dążyła do zaspokojenia rosnącego popytu, ale także robiła to w sposób odpowiedzialny, inwestując w zielone technologie i promując praktyki zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to eksperci, którzy zgodnie łączą kwestie zwiększenia popytu na rynku DC związanego z rozwojem AI z wyzwaniami środowiskowymi, energetycznymi i zapotrzebowaniem na efektywne systemy chłodzenia.


“Rok 2024 upłynie nam pod znakiem dalszego rozwoju sektora IT – Gartner prognozuje wzrost inwestycji na poziomie globalnym o 8,6% do 5,04 bln dolarów. Wpływ na pojawiające się symptomy ożywienia w branży z pewnością będzie miał dalszy rozwój AI oraz ML. Technologie oparte na uczeniu maszynowym konsumują znaczne ilości energii i wymagają mnóstwa danych do trenowania algorytmów, zatem spodziewamy się również wzrostów na rynku data center, które mogą wynieść nawet 23%. Już teraz managerowie IT zastanawiają się, czy wewnętrzna infrastruktura serwerowa w ich firmach jest w stanie udźwignąć rosnące wymagania związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w biznesie. Chodzi nie tylko o zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca czy wydajności sprzętu, ale przede wszystkim na znaczeniu zyskuje dbałość o cyberbezpieczeństwo i ochronę danych. Dobrym przykładem może być dyrektywa NIS2, która zacznie obowiązywać już w październiku tego roku i rozszerzy obowiązujący zakres dyrektywy NIS. Wobec rosnącej świadomości przedsiębiorców na temat tego, jak ważna dla biznesu jest ochrona danych, wiele firm skieruje się w stronę dostawców, którzy zagwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa i obsługi.”

Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce

„W najbliższych miesiącach, a być może i latach, centra danych w znacznym stopniu definiować będzie sztuczna inteligencja i jej dalszy rozwój. Modele AI, trenowane na dużych zbiorach danych, nie powstają w próżni, lecz właśnie w obiektach data center. To podkreśla ich kluczową rolę w dalszym rozwoju sztucznej inteligencji, która nie istniałaby bez odpowiedniej fizycznej infrastruktury, a z drugiej strony ma znaczny wpływ na nią. Już dziś obserwujemy konkretne zmiany w projektowaniu i budowie centrów danych, których celem jest przystosowanie do obsługi AI. W istniejących centrach danych konieczna jest rekonfiguracja i zagęszczanie infrastruktury, co niesie ze sobą konieczność wdrażania nowych technologii na szeroką skalę, jak np. chłodzenie zanurzeniowe. W przypadku AI możemy mówić o rewolucji, a w przypadku centrów danych – o ewolucji.”

Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4, inwestor i operator centrów danych

Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania centrami danych ewoluuje, stając się coraz bardziej zaawansowane i inteligentne, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem rosnącej złożoności i wymagań branży. Operatorzy centrów danych coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia i technologie, takie jak uczenie maszynowe (ML), do optymalizacji i automatyzacji działania infrastruktury krytycznej. Ten trend nie jest przypadkowy – oprogramowanie staje się kluczowym elementem, który pozwala nie tylko na zwiększenie efektywności operacyjnej, ale również na redukcję kosztów i poprawę niezawodności.

Nowe narzędzia i technologie wprowadzają rewolucję w sposobie, w jaki centra danych zarządzają swoimi zasobami. Wykorzystanie danych operacyjnych do ciągłego monitorowania i optymalizacji procesów stało się możliwe dzięki zaawansowanym systemom analitycznym i algorytmom uczenia maszynowego. Te inteligentne rozwiązania potrafią przewidywać potencjalne problemy zanim jeszcze wystąpią, umożliwiając operatorom podjęcie proaktywnych działań, by zapewnić ciągłość operacji i uniknąć przestojów.

Innowacje w oprogramowaniu przynoszą ze sobą możliwości znacznej automatyzacji procesów, które tradycyjnie wymagały interwencji człowieka. Od zarządzania energią i chłodzeniem, przez alokację zasobów, po samoczynne diagnozowanie i naprawę drobnych usterek – oprogramowanie daje centrom danych szansę na osiągnięcie wyższego poziomu autonomii. Ta zmiana paradigmatyczna nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, kierując ich wysiłki na bardziej strategiczne i innowacyjne projekty.

Rozwój inteligentnego oprogramowania do zarządzania centrami danych nie jest wolny od wyzwań. Rynek wciąż ewoluuje, co wiąże się z ryzykiem złożoności, niewłaściwych wdrożeń i doboru narzędzi. Kluczem do sukcesu jest zatem nie tylko wybór odpowiednich rozwiązań, ale również inwestycja w wiedzę i umiejętności zespołów technicznych, które będą w stanie skutecznie wdrażać i wykorzystywać te zaawansowane narzędzia.

W miarę jak branża centrów danych dąży do większej efektywności i niezawodności, oprogramowanie będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę. Inteligentne systemy zarządzania, które integrują dane z różnych źródeł, wykorzystując AI i ML do ich analizy i interpretacji, stają się fundamentem dla przyszłych innowacji w tej dziedzinie. Te technologie nie tylko umożliwiają lepsze zarządzanie bieżącymi operacjami, ale także otwierają drzwi do przyszłości, w której centra danych będą mogły w pełni wykorzystać potencjał automatyzacji, redukując jednocześnie swój wpływ na środowisko poprzez inteligentniejsze wykorzystanie zasobów.

Chłodzenie

Oczekuje się, że rok 2024 przyniesie innowacje w chłodzeniu centrów danych, koncentrując się na nowych metodach poprawy efektywności systemów chłodzących. To może obejmować przejście na nowe typy technologii chłodzenia, takie jak chłodzenie przez zanurzenie lub bezpośrednie chłodzenie komponentów, jak również usprawnienia w funkcjonowaniu bardziej tradycyjnych systemów chłodzenia.

Operatorzy centrów danych, którzy pragną być na przedzie innowacji, mogą kontynuować eksplorowanie zupełnie nowych strategii, takich jak lokalizacja centrów danych głęboko w oceanie lub nawet w przestrzeni kosmicznej, co może zaoferować niespotykany dotąd poziom efektywności chłodzenia.

Chłodzenie cieczą w centrach danych, choć obiecujące pod względem teoretycznym, spotyka się z różnymi wyzwaniami przy próbie szerokiego wdrożenia. Raport Uptime Institute podkreśla, że operatorzy mają duże oczekiwania co do tej technologii, zwłaszcza w kontekście poprawy wydajności i promowania zrównoważonego rozwoju. Jednakże, realia wdrażania i eksploatacji pokazują, że chłodzenie cieczą nie jest panaceum na wszystkie wyzwania infrastrukturalne centrów danych.

Chłodzenie cieczą jest postrzegane jako klucz do zwiększenia efektywności energetycznej, poprzez bezpośrednie odprowadzanie ciepła z urządzeń, co pozwala na znaczne obniżenie potrzeb energetycznych systemów chłodzenia. Ponadto, istnieje przekonanie, że może ono przyczynić się do redukcji śladu węglowego centrów danych, co jest krytyczne w dobie rosnącej świadomości ekologicznej.


“Sztuczna inteligencja stwarza ogromne szanse dla biznesu, ale jest jednocześnie sporym wyzwaniem. Spodziewamy się, że rozwój algorytmów SI oraz ML już w drugiej połowie 2024 roku pozytywnie wpłynie na wzrost wielu segmentów gospodarki. Jednak korzystanie ze sztucznej inteligencji będzie wymagało pewnych inwestycji, przede wszystkim w infrastrukturę i bezpieczeństwo danych. Wiele firm boryka się dzisiaj ze skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego zdarzeniami ostatnich lat, dlatego mogą dysponować ograniczonymi środkami. Drugim ważnym wyzwaniem będzie zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Już teraz biznes powinien zacząć szukać sposobów na ograniczanie śladu węglowego spowodowanego dalszym rozwojem technologii. W tej materii najwięcej mogą zdziałać dostawcy usług centrów danych, którzy dysponując nowoczesną infrastrukturą cyfrową mogą w najbardziej wydajny i zrównoważony sposób zarządzać przestrzenią serwerową dla wielu przedsiębiorstw. Branża wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców i idzie w kierunku unowocześnienia technologii chłodzenia sprzętu w serwerowniach. Obecnie chłodzenie cieczą cechuje się największą wydajnością przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Takie rozwiązanie jest już dostępne również w Polsce. “

Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce

W praktyce, chłodzenie cieczą stawia przed operatorami centrów danych szereg wyzwań technicznych i operacyjnych. Po pierwsze, wymaga to znacznych inwestycji początkowych w modyfikację istniejącej infrastruktury lub projektowanie nowych obiektów z myślą o takim systemie chłodzenia. Ponadto, zarządzanie i utrzymanie systemów chłodzenia cieczą jest bardziej złożone, wymagając specjalistycznej wiedzy i procedur bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekom i innym potencjalnym problemom.

Ograniczenia w optymalizacji i powolne tempo wdrażania nowych technologii chłodzenia cieczą prowadzą do sytuacji, w której wiele centrów danych działa w mieszanych środowiskach, wykorzystując zarówno tradycyjne metody chłodzenia, jak i eksperymentalne wdrożenia chłodzenia cieczą. To z kolei może ograniczać efektywność operacyjną i wpływać na spójność zarządzania temperaturą w całym centrum danych.


„Rozwój technologii AI, Machine Learning i wysokowydajnych obliczeń (HPC) będą miały coraz większy wpływ na rynek przetwarzania danych w 2024 roku. Całą branżę centrodanową czeka niespotykana do tej pory skala zmian w obszarze projektowania obiektów data center, ponieważ utrzymanie infrastruktury IT pod rozwiązania AI wymaga innych technologii. Tradycyjne rozwiązania IT konsumują od 3 do 20kW/h mocy na szafę rack z tradycyjnym chłodzeniem szafami klimatyzacyjnymi. Rozwiązania AI, ML i HPC mają zapotrzebowania na poziomie 60+ kW/h, co wymaga zastosowania innych technologii jak np. chłodzenie cieczą. Większość aktualnie dostępnych komór serwerowych na rynku nie jest w stanie takich wymagań obsłużyć. Operatorzy centrów danych, którzy będą chcieli podjąć się kolokacji środowisk AI, będą adaptować nowe rozwiązania chłodnicze oraz zmieniać design wyposażania komór. Beyond.pl ten etap ma już za sobą. W styczniu br. uruchomiliśmy ofertę kolokacyjną dedykowaną rozwiązaniom AI, w zasilanym w 100% zieloną energią, obiekcie Data Center 2, którego nowe komory zostały dostosowane do utrzymania środowisk IT o gęstości mocy osiągającej nawet 100 kW/h na szafę rack.„

Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawcy usług centrum danych, chmury i Managed Services

Kampusy data center: nowa era kolokacji

Ewolucja w zakresie projektowania i lokalizacji centrów danych przybiera nową formę w postaci kampusów data center, co zwiastuje przełom w podejściu do kolokacji. Te zintegrowane kompleksy infrastrukturalne, łączące w sobie zaawansowane technologie i wysoką moc obliczeniową, otwierają drzwi do nowej ery efektywności i skalowalności.

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową i przestrzeń dla danych, kampusy data center oferują rozwiązanie, które może sprostać tym wyzwaniom na dużą skalę. Projektowane z myślą o hiperskalowalności, te kampusy umożliwiają efektywną ekspansję i adaptację do zmieniających się potrzeb technologicznych oraz biznesowych. Dzięki połączeniu szerokopasmowym światłowodem, kampusy te zapewniają wysoką przepustowość i niskie opóźnienia, co jest kluczowe dla współczesnych aplikacji internetowych i usług w chmurze.

Jednym z głównych atutów kampusów data center jest potencjał do obniżenia kosztów kolokacji dzięki skali operacji. Współdzielenie zasobów, takich jak energia, chłodzenie i łączność, w ramach jednego kompleksu pozwala na optymalizację wydatków operacyjnych i kapitałowych. Ponadto, integracja systemów zarządzania i monitorowania w całym kampusie może znacząco zwiększyć efektywność operacyjną, minimalizując jednocześnie ryzyko przestojów i zapewniając wyższy poziom niezawodności.

Kampusy data center projektowane są z myślą o elastyczności i możliwościach adaptacyjnych, co umożliwia szybką reakcję na zmieniające się wymagania technologiczne i rynkowe. Dodatkowo, mając na względzie zrównoważony rozwój, wiele z tych kompleksów inwestuje w zielone technologie, takie jak odnawialne źródła energii i zaawansowane systemy chłodzenia, co przyczynia się do obniżenia śladu węglowego i promowania ekologicznych praktyk w branży.

Lokalizacja kampusów data center poza tradycyjnymi hotspotami technologicznymi może również stanowić odpowiedź na wyzwania geograficzne i regulacyjne. Rozmieszczenie takich kompleksów w różnych lokalizacjach pozwala na dywersyfikację ryzyka i lepsze zarządzanie przepisami dotyczącymi ochrony danych i suwerenności cyfrowej. To strategiczne podejście umożliwia operatorom i ich klientom lepsze dostosowanie się do lokalnych wymagań prawnych i operacyjnych.

Wprowadzenie kampusów data center jako nowego modelu dla kolokacji sygnalizuje istotną zmianę w strategii zarządzania danymi i infrastrukturą IT. Dzięki swojej skalowalności, efektywności i zintegrowanemu podejściu do zarządzania zasobami, kampusy te oferują obiecującą ścieżkę rozwoju dla branży centrów danych.


“Pilnie potrzebujemy zrozumienia i zmiany postawy decydentów wobec rozwoju polskiego rynku data center, aby mógł on realnie stać się konkurencyjny wobec FLAP-D.
Dużych inwestycji centrodanowych w Polsce byłoby znacznie więcej, gdyby w tworzonych planach zagospodarowania przestrzennego były uwzględniane tereny pod takie ośrodki. Obecnie jest ich niewiele, a w dodatku większość została wyznaczona w miejscach, które się do tego nie nadają.
Druga kwestia to dostosowanie sieci energetycznych. Jeśli chcemy wykorzystać gigantyczne zapotrzebowanie na usługi data center, trzeba zacząć planować i budować sieci przesyłowe pod kątem takich inwestycji. Teraz gros inwestorów chętnych do budowy ośrodków DC w naszym kraju wstrzymuje się lub szuka lokalizacji za granicą, skoro wskutek niewystarczającej infrastruktury energetycznej nie będą mogli zapewnić klientom odpowiedniego zasilania.
Do tego dochodzi brak kształcenia kadr, bowiem polskie szkolnictwo nie zauważyło jeszcze, że centra danych potrzebują specjalistów. Obecnie przyuczaniem inżynierów zajmują się sami operatorzy, a doświadczeni fachowcy są rozchwytywani. Wyższa dostępność specjalistów z pewnością poprawiłaby notowania Polski u zagranicznych inwestorów i byłaby ułatwieniem dla lokalnych operatorów.”

Jarosław Łuczkiewicz, Dyrektor Marketingu w Atman

Sektor centrów danych stoi u progu znaczących zmian i innowacji, które zdefiniują jego rozwój w 2024 roku i poza nim. Dążenie do zrównoważonego rozwoju staje się imperatywem, wymuszającym na branży inwestycje w efektywność energetyczną i ekologiczne praktyki. Jednocześnie, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji generuje nowe wymagania infrastrukturalne, stawiając przed operatorami wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej mocy obliczeniowej i systemów chłodzenia.

Innowacje w technologiach chłodzenia, takie jak chłodzenie cieczą, choć obiecujące, napotykają na praktyczne wyzwania w implementacji, co skłania branżę do poszukiwania nowych rozwiązań. Z kolei oprogramowanie centrów danych ewoluuje, stając się coraz bardziej inteligentne i zautomatyzowane, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację procesów. Wzrost zainteresowania kampusami data center jako nowym modelem kolokacji wskazuje na zmiany w podejściu do projektowania i lokalizacji infrastruktury, które mogą oferować większą efektywność, skalowalność i zrównoważony rozwój.

Eksperci z branży podkreślają konieczność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, regulacyjnych i środowiskowych, co wymaga inwestycji w nowe technologie, edukację specjalistów oraz współpracę między różnymi podmiotami. Rozwój centrów danych będzie zatem wymagał holistycznego podejścia, obejmującego nie tylko aspekty technologiczne, ale również ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku i społeczeństwa.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi centrów danych, przemysł ten stoi przed wyzwaniem zrównoważenia dynamicznego wzrostu z odpowiedzialnością środowiskową i efektywnością operacyjną. Innowacje, takie jak inteligentne oprogramowanie zarządzające, zaawansowane systemy chłodzenia i rozwój kampusów data center, są kluczowe dla przyszłości branży, która musi nieustannie ewoluować, aby sprostać wymaganiom nowej ery cyfrowej.