Kontenery

Gdynia, 13.12.2011. Kontenery w w Ba³tyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni, 13 bm. Na terenie terminalu uroczyœcie uruchomiono nowoczesny skaner do przeœwietlania kontenerów Rapiscan G-60. Skaner jest obecnie najnowoczeœniejszym urz¹dzeniem w Polsce u¿ywanym przez S³u¿bê Celn¹. Urz¹dzenie kosztowa³o ponad 10 mln z³otych. (aw/kru) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.