Co będzie bardziej korzystne dla Wierzycieli Action? Spółka przedstawia raport

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji poinformował dziś o wynikach raportów sporządzonych przez KPMG Advisory. Raporty zawierają podsumowanie kluczowych wniosków z analizy stopnia zaspokojenia wierzycieli Spółki oraz projekcji finansowych Spółki i możliwości wykonania układu.

Sławomir Harazin

W ocenie Spółki raport KPMG wpisuje się w proces restrukturyzacji realizowany od sierpnia 2016 r. Audytor potwierdził rzetelność planu biznesowego Action. Słuszna okazała się decyzja Sądu z początku restrukturyzacji, który umożliwił Zarządowi dalsze sprawowanie swoich funkcji w ramach tzw. zarządu własnego, co nie jest częstą praktyką w postępowaniach sanacyjnych. – powiedział Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu Action

Spółka podaje, że analiza wykazała, iż szacowany stopień zaspokojenia wierzycieli Spółki (z wyłączeniem wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki oraz wierzytelności wynikających z procesu restrukturyzacji) może wynieść 54 proc. w przypadku likwidacji majątku oraz 71 proc. w przypadku postępowania w trybie art. 56a Prawa upadłościowego ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack.

Informacja o stopniu zaspokojenia została sporządzona według wstępnych niezbadanych przez biegłego rewidenta danych sporządzonych przez Spółkę na dzień 31.12.2017 roku oraz listy wierzytelności aktualnej na dzień 22.03.2018 roku. Szacunkowa wartość majątku do podziału pomiędzy wierzycieli została oszacowana z wykorzystaniem metody skorygowanych aktywów netto której kalkulacja została zmodyfikowana przez wyceniającego w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę wyceny na potrzeby postępowania upadłościowego.

Wartość oszacowania majątku przedsiębiorstwa Spółki w postępowaniu upadłościowym została określona na poziomie 337,1 miliona zł, a po zmniejszeniach o szacowane koszty likwidacji i spłatę zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki, oraz spłatę zobowiązań powstałych w procesie restrukturyzacji do zaspokojenia wierzycieli pozostanie kwota 188,9 miliona zł w wariancie likwidacji majątku Spółki oraz 247,9 miliona zł w wariancie sprzedaży w trybie art. 56a Prawa upadłościowego, tzw. Pre-Pack. Nie byłaby to korzystna sytuacja dla Wierzycieli, ponieważ według wyżej wymienionego spisu kwota Wierzytelności wyniosła 354,82 mln zł (w tym wierzytelności uprawniających do głosowania 349,81 mln zł).

Ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać w kontekście oceny ewentualnego procesu likwidacyjnego jest jego wysoka nieprzewidywalność, na co wskazują praktyki rynkowe i statystyki sądowe. Potwierdzają one, że poziom faktycznego zaspokajania Wierzycieli w likwidacji jest znacząco niższy od tego, jaki można wypracować poprzez realizację układu. Poza tym, należy pamiętać, że w procesie likwidacji odzyskanie środków trwa bardzo długo, nawet do 7 lat. – dodał Sławomir Harazin

Zdaniem KPMG, istnieją przesłanki aby uznać, iż przedstawione przez Zarząd Spółki projekcje finansowe zawarte w Prognozie finansowej na okres od Q IV 2017 r. – 2022 r. są możliwe do wykonania. Mimo to, KPMG opracowało sugestie modyfikacji niektórych założeń, które mogą skutkować wypracowaniem wyższych przepływów pieniężnych. W raporcie podano, że w takim wariancie szacowana wartość dodatkowych środków pieniężnych na koniec okresu prognozy wynosi około 60 mln zł (łącznie około 200 mln zł). Jednocześnie zaznaczono, że taka wycena jest uzależniona od kilku czynników, w szczególności od osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie zawarcia akceptowalnego dla wszystkich stron układu.

W przypadku przyjęcia układu, Spółka nie tylko regularnie spłaca swoje wierzytelności, ale także Wierzyciele handlowi mogą kontynuować współpracę, rozwijać biznes i realizować zyski. Po zawarciu układu, w miarę odzyskiwania przez Spółkę zaufania rynku, kontynuacja współpracy staje się jeszcze bardziej dynamiczna.

Raport KPMG podkreśla również, że czynnikiem pozytywnie wpływającym na realizację założeń układowych jest czas, w którym dojdzie do porozumienia z Wierzycielami. – mówi Sławomir Harazin

Prognozy zawarte w raporcie KPMG Advisory mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.