Niewyczerpany potencjał polskiej branży IT

Niewyczerpany potencjał polskiej branży IT

W ciągu ostatnich kilku lat branża IT odnotowała dynamiczny wzrost zarówno w Polsce, jak i na świecie i wciąż ma tendencję do dalszego rozwoju. Jak wynika z raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje” przygotowanego przez ekspertów firmy Baker Tilly TPA i TPA Poland, w Polsce działa niespełna 37 tys. firm IT i ich liczba wciąż rośnie. Ponad połowę stanowią podmioty specjalizujące się w oprogramowaniu. Podobny udział przypada województwom mazowieckiemu, małopolskiemu i dolnośląskiemu, w których najczęściej mają swoje siedziby firmy IT. Aż 99 proc. firm nie zatrudnia na etatach więcej niż 9 osób.

Na koniec 2022 r. firm świadczących usługi IT było w Polsce 36,8 tys., podczas gdy rok wcześniej było to 34,6 tys., czyli nastąpił wzrost o 6,3 proc. (liczba ta uwzględnia podmioty gospodarcze w formie spółek, bez jednoosobowych działalności gospodarczych; dane GUS na podstawie klasyfikacji PKD). 

“Firmy IT stanowią 2,7 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Biorąc pod uwagę, że obecnie wkład sektora IT w PKB szacowany jest na około 8 proc., wskazuje to na wysoką wytwarzaną wartość dodaną i rosnący potencjał tej branży.”

Tomasz Manowiec, Dyrektor w dziale corporate finance w Baker Tilly TPA

Jak wynika z analizy Baker Tilly TPA i TPA Poland najwięcej firm świadczy usługi związane z oprogramowaniem. Na koniec ubiegłego roku było ich aż ponad 18,8 tys. To kilkanaście razy więcej niż producentów sprzętu komputerowego i producentów gier, których łączna liczba nie przekracza 1,2 tys. Jednak należy zwrócić uwagę, że liczba tych ostatnich w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o prawie jedną trzecią, co pokazuje dynamikę rynku gamedev i jego silną tendencję wzrostową. Znaczącą rolę mają również firmy zajmujące się przetwarzaniem danych oraz zarządzające stronami internetowymi. W Polsce tego typu usługi świadczy ponad 7,8 tys. podmiotów. Warto zwrócić również uwagę na firmy zajmujące się doradztwem w zakresie IT. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało ich na rynku niemal 4,9 tys. 

“Pandemia COVID-19 przyspieszyła digitalizację wielu sektorów gospodarki oraz zwiększyła zapotrzebowanie na technologie informatyczne, co znacząco wpłynęło na rozwój branży IT. Firmy z tej branży mają duże możliwości rozwoju, zarówno w zakresie tworzenia oprogramowania i aplikacji, jak i w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją, analizą danych, bezpieczeństwem cybernetycznym czy robotyką, edukacją czy rozrywką”

Krzysztof Horodko, Partner zarządzający w Baker Tilly TPA.

Ponad 30 proc. firm zajmujących się usługami teleinformatycznymi ma swoją siedzibę w województwie mazowieckim. Drugie i trzecie miejsce pod względem liczebności firm z sektora IT należy do województwa małopolskiego i dolnośląskiego (odpowiednio 11,1 proc. i 11 proc.). W sumie udział województw mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego wynosi ponad połowę w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zajmujących się usługami IT. Jednak te województwa nie mają monopolu na rozwój usług informatycznych. Coraz częściej centra usług IT czy firmy z tego sektora lokowane są w mniejszych miastach, takich jak Rzeszów, Bydgoszcz czy Szczecin.

Najpopularniejszą formą prawną stosowaną przez firmy IT są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one 82,5 proc. firm w sektorze IT. Dominują szczególnie w sektorze oprogramowania i innych usług IT. Z kolei spółki cywilne stanowią 11,6 proc. Uwagę należy jeszcze zwrócić na spółki akcyjne i komandytowe z udziałem wynoszącym niespełna 3 proc. dla każdej z tych form. 

Łącznie z sektorem IT zawodowo związanych jest w Polsce 493 tys. osób. Jest to 3 proc. ogółu wszystkich pracujących Polaków. Co charakterystyczne aż 99 proc. spółek IT zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników na etatach. Należy jednak pamiętać, że wielu specjalistów w tej branży pracuje na podstawie umów B2B, więc dane dotyczące zatrudnienia nie oddają faktycznego stanu. Spośród ponad 36 tys. przedsiębiorstw specjalizujących się w IT niespełna 50 zatrudnia powyżej 250 osób na podstawie umów o pracę.

“Z analizy sprawozdań giełdowych wynika, że średnie zatrudnienie w firmach IT, które notowane są na GPW wynosi 860 osób. Ale i w tym zakresie panuje duże zróżnicowanie. Istnieją spółki, które zatrudniają kilka lub kilkanaście tysięcy osób, ale są i takie, gdzie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest zaledwie kilka osób. Niewielkie zatrudnienie widoczne jest szczególnie w przypadku producentów i deweloperów gier.”

Krzysztof Dziekoński, Partner w dziale audytu i doradztwa biznesowego w Baker Tilly TPA.

Rozwój w cieniu wyzwań

Trendy na rynku IT w Polsce są wynikiem różnych czynników, zarówno globalnych, jak i lokalnych, które kształtują potrzeby i oczekiwania firm, instytucji oraz zapotrzebowanie klientów na nowe technologie. Wymusza to na rynku IT ciągły rozwój i dostarczanie nowych rozwiązań. Szansę należy upatrywać szczególnie w grupie MŚP, która jest lub będzie zmuszona do wzmożonej inwestycji w cyfryzację. W Polsce rośnie zainteresowanie programowaniem i nowymi technologiami, co przyczynia się do powstawania kolejnych startu–pów i firm IT. Impuls pochodzi także od konsumentów, na co wpływ ma zwiększająca się dostępność szybkiego internetu, co pozwala na rozwój technologii opartych na chmurze i umożliwia pracę zdalną.

Jednocześnie sektor IT jest narażony na wiele wyzwań, takich jak rosnąca konkurencja, brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym czy kwestiami natury geopolitycznej (jak wojna w Ukrainie czy napięcia pomiędzy Zachodem a Chinami).

“Na skutek pandemii większość firm, widząc szansę na zbudowanie jeszcze większej skali, znacznie zwiększyła zatrudnienie, licząc na realizację przyszłych zysków. Wynagrodzenia pracowników w sektorze poszybowały w górę, ponieważ równolegle rozpowszechniła się praca zdalna, co pozwoliło kandydatom aplikować do międzynarodowych firm. Wybuch wojny w Ukrainie oraz wynikająca z tego powodu sytuacja gospodarcza miała niewątpliwy wpływ na korektę powyższych wzrostów. Niepewność oraz rosnąca inflacja wymusiły na klientach firm IT stopniową rewizję priorytetów.”

Tomasz Woźniak, CEO firmy Future Mind

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów