- Reklama -

Od dziś obowiązują niższe stopy procentowe

Zobacz

- Reklama -

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,00%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,55%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,60%.

– NBP zapowiedział, że będzie nadal – oprócz operacji podstawowych – prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. – czytamy w komunikacie.

Ponadto dodano, że wiele banków centralnych silnie poluzowało warunki monetarne poprzez obniżenie stóp procentowych, zwiększenie płynności w sektorze bankowym oraz prowadzenie skupu aktywów,a aktualne prognozy sugerują, że po ustąpieniu obecnych zaburzeń nastąpi poprawa światowej koniunktury, co będzie wspierane przez podejmowane działania fiskalne oraz poluzowanie monetarne. Jednocześnie tempo i skala poprawy koniunktury będą zależały  od wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie.

NBP w komunikacie wskazał także, że ze względu na pogorszenie globalnych perspektyw gospodarczych utrzymuje się podwyższona awersja do ryzyka na rynkach finansowych, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej zmienności cen wielu aktywów, a także zacieśnieniu warunków finansowania. Jednocześnie od początku roku wyraźnie obniżyły się ceny ropy naftowej na rynku światowym, czemu towarzyszył spadek cen części surowców żywnościowych.

– W Polsce koniunktura w pierwszych miesiącach roku była relatywnie dobra, jednak podejmowane działania mające na celu ograniczenie epidemii przyczyniają się do spadku aktywności gospodarczej, którego skala w krótkim okresie może być bardzo istotna. Towarzyszyć temu będzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i spadek dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W dalszej perspektywie powinno jednak nastąpić stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu będą sprzyjać wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach pakiety stymulacyjne, a także silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki związane z niskim poziomem wewnętrznego i zewnętrznego zadłużenia oraz wysoką konkurencyjnością, a także dywersyfikacją geograficzną i sektorową polskiego eksportu. – napisano w komunikacie

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -