Ad image

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego: gdy przyszło nam żyć w erze AI

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, obchodzony 17 maja, stanowi okazję do refleksji nad rosnącym wpływem internetu i technologii na współczesne życie.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, obchodzony 17 maja każdego roku, jest szczególną okazją do refleksji nad wpływem, jaki Internet wywiera na nasze codzienne życie. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku, ten dzień ma na celu nie tylko uczczenie historycznych osiągnięć w dziedzinie telekomunikacji, ale także zwrócenie uwagi na rosnącą rolę technologii informacyjnych w społeczeństwie. W obliczu szybkiego postępu technologicznego, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), tegoroczne obchody wiążą się z AI, podkreślając potrzebę kierowania rozwojem technologicznym w sposób, który służy dobru wszystkich.

Sztuczna inteligencja, choć obecna w naszym życiu na wielu płaszczyznach, od automatyzacji przemysłowej po personalizowane usługi medyczne, rodzi także nowe wyzwania. W dzisiejszym świecie, gdzie granice między rzeczywistością a cyfrowym światem stają się coraz bardziej płynne, istotne jest, aby technologia była rozwijana z myślą o etyce, bezpieczeństwie i przede wszystkim – ludzkich potrzebach.

Przyjrzyjmy się głębiej wyzwaniom i możliwościom, jakie niesie za sobą integracja AI z codziennym życiem.

Kontekst historyczny

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego ma swoje korzenie w bogatej historii globalnych inicjatyw telekomunikacyjnych i informatycznych. Jego początki sięgają 17 maja 1865 roku, kiedy to został założony Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) – instytucja, która odegrała kluczową rolę w rozwoju i regulacji telekomunikacji na całym świecie. Data ta, tradycyjnie obchodzona jako Światowy Dzień Telekomunikacji, miała na celu uczczenie wkładu ITU w międzynarodową współpracę i postęp technologiczny.

W 2005 roku, podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu tej uroczystości. Uznano, że rozwijający się świat cyfrowych technologii zasługuje na szersze świętowanie, które wykracza poza telekomunikację, obejmując również internet i technologie informacyjne. W efekcie, w 2006 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, łącząc w ten sposób tradycyjne obchody z nowymi wyzwaniami i możliwościami, które niesie za sobą cyfrowa era.

Przemiany te symbolizują ewolucję w percepcji i podejściu do technologii – od narzędzi umożliwiających komunikację do fundamentu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W 2024 roku temat związany z AI wyraża ten rozwój oraz zobowiązanie społeczności międzynarodowej do kształtowania przyszłości technologii w sposób, który centralnie stawia człowieka i jego potrzeby.

W Polsce główną organizacją zajmującą się celebrowaniem Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zajmuje się PTI. W tym roku podczas konferencji z tej okazji eksperci debatowali na temat nowoczesnych technologii w praktyce, w tym poruszano tematy: AI, Cyberbezpieczeństwo, medycyna, energetyka. Drugi dzień konferencji został poświęcony kwestiom edukacji – cyfrowa transformacja edukacji, kompetencje przyszłości, globalne sukcesy polskich informatyków.

Wyzwania technologiczne i społeczne

W miarę jak technologia AI coraz bardziej integruje się z naszym codziennym życiem, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i globalnym, napotykamy na serię wyzwań, które wymagają starannego zarządzania i rozwiązań. Oto niektóre z głównych technologicznych i społecznych wyzwań związanych z AI i internetem:

1. Integracja AI z codziennym życiem

Sztuczna inteligencja jest obecna w wielu sektorach — od medycyny, przez cyberbezpieczeństwo, po energetykę. Choć przynosi ogromne korzyści, takie jak automatyzacja procesów i zwiększenie wydajności, jej wszechobecność rodzi również pytania dotyczące przyszłości pracy, prywatności oraz etycznych aspektów decyzji podejmowanych przez maszyny.

2. Etyczne i prawne wyzwania

AI otwiera nowe możliwości, ale także stawia przed nami poważne pytania etyczne i prawne. Przykładowo, regulacje prawne dotyczące AI, takie jak propozycje unijne dotyczące AI Act, mają na celu ustanowienie ram prawnych, które zapewnią bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI. Kwestie takie jak odpowiedzialność za decyzje podjęte przez AI, ochrona danych osobowych i zapobieganie dyskryminacji wymagają świadomego podejścia regulacyjnego.

3. Edukacyjne i kulturowe implikacje

Cyfrowa transformacja edukacji otwiera nowe horyzonty dla nauczania i uczenia się, ale również wymaga nowych kompetencji i metod nauczania. Jak możemy przygotować przyszłe pokolenia do życia i pracy w coraz bardziej zautomatyzowanym świecie? Jakie kompetencje będą kluczowe w erze dominacji technologii cyfrowych? Ponadto, AI wpływa na kulturę i społeczne interakcje, zmieniając sposób, w jaki komunikujemy się i łączymy z innymi.

Przedstawione wyzwania wymagają interdyscyplinarnego podejścia, które łączy technologię, prawo, etykę, edukację i politykę. Ważne jest, aby w procesie rozwoju i implementacji AI aktywnie uczestniczyły wszystkie sektory społeczeństwa — od naukowców i inżynierów, przez prawodawców, po zwykłych użytkowników technologii. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że korzyści płynące z AI będą rozłożone równomiernie, a ryzyka minimalizowane. Celem jest stworzenie przyszłości, w której technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie.

Zagrożenia i potencjalne problemy

Wraz z ekspansją internetu i sztucznej inteligencji (AI) na przestrzeni lat, nasze społeczeństwo stoi przed szeregiem zagrożeń, które mogą podważać korzyści płynące z tych technologii. Oto najważniejsze z nich:

1. Dezinformacja i wpływ na opinię publiczną

Rosnący dostęp do internetu i jego zasięg umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się informacji, co niestety obejmuje również fałszywe wiadomości i dezinformację. AI, zwłaszcza algorytmy odpowiedzialne za personalizację treści i automatyczne generowanie tekstów, mogą nieumyślnie przyczyniać się do wzrostu dezinformacji, co stwarza poważne wyzwania dla demokracji i społecznego porządku.

2. Cyberprzemoc i zagrożenia dla prywatności

Internet jest przestrzenią, w której dochodzi do wielu form nadużyć, w tym cyberprzemocy, nękania czy stalking. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na negatywne skutki tych działań. Ponadto, AI, zbierając i analizując ogromne ilości danych, może naruszać prywatność użytkowników, co budzi obawy dotyczące kontroli nad własnymi informacjami.

3. Uzależnienie od internetu i jego skutki

Zwiększający się czas spędzany w sieci, szczególnie wśród młodszych użytkowników, prowadzi do obaw o uzależnienie od internetu. To uzależnienie może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, rozwoju społecznego i edukacyjnego dzieci i młodzieży.

4. Zarządzanie internetem jako wyzwanie globalne

Internet jest z natury globalny, jednak jego zarządzanie wymaga współpracy międzynarodowej, co jest trudne do osiągnięcia w obliczu różnic kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Wyzwaniem jest utrzymanie internetu jako otwartej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami.

5. Przyszłe wykorzystanie technologii 6G

W miarę jak rozwija się kolejna generacja technologii internetowych, takich jak 6G, pojawiają się pytania dotyczące wpływu tych technologii na społeczeństwo. Chociaż 6G obiecuje szybsze połączenia i nowe możliwości, wiąże się to również z ryzykiem zwiększenia przepaści cyfrowej oraz możliwości nadużyć technologicznych.

Te zagrożenia podkreślają potrzebę zrównoważonego podejścia do technologii i internetu, które uwzględnia zarówno potencjał rozwoju, jak i konieczność ochrony najbardziej narażonych grup społecznych oraz zachowania etycznych standardów. Zbalansowane podejście, obejmujące edukację, regulacje i międzynarodową współpracę, jest kluczowe dla przyszłości, w której internet i AI będą służyły wspólnemu dobru, a nie były źródłem nowych problemów.

Przyszłość internetu i AI

Nasze społeczeństwo stoi na progu nowej ery technologicznej, w której sztuczna inteligencja (AI) i internet będą miały jeszcze większy wpływ na nasze życie, gospodarkę i kulturę. Przyszłość te dwie technologie malują obraz zarówno fascynujący, jak i wymagający świadomej nawigacji.

Przyszłość internetu i AI obiecuje znaczące innowacje w wielu dziedzinach. Technologie te mają potencjał do transformacji przemysłów, od zdrowia po edukację, poprzez umożliwianie personalizowanych usług i lepszej efektywności. Rozwój AI i internetu może również wspierać zrównoważony rozwój poprzez optymalizację zużycia zasobów i zarządzanie energią.

AI i internet przekształcają rynek pracy, tworząc nowe role i wymagając nowych umiejętności. Jednocześnie, istnieje ryzyko zastąpienia tradycyjnych zawodów przez zautomatyzowane systemy, co stawia wyzwania przed systemami edukacyjnymi i socjalnymi w kształtowaniu ścieżek adaptacji dla pracowników. Społeczne implikacje tych zmian będą wymagały przemyślanych polityk publicznych i prywatnych inicjatyw.

Jak AI i internet ewoluują, tak muszą również ewoluować nasze podejścia do prywatności i bezpieczeństwa. Potrzebna będzie ciągła adaptacja prawna i regulacyjna, aby chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Wyzwaniem stanie się również zapewnienie, że korzyści z AI i internetu są dostępne równomiernie, co pomoże unikać “cyfrowego wykluczenia”.

W najbliższej przyszłości, rozwój technologii 6G może rewolucjonizować sposób, w jaki łączymy się z internetem. Obiecuje to jeszcze szybsze prędkości transmisji danych i mniejsze opóźnienia, co otworzy drzwi do nowych aplikacji w rzeczywistości rozszerzonej, samochodach autonomicznych, i inteligentnych miastach. Jednakże, te postępy także zwiększą zapotrzebowanie na rozwiązania dotyczące zarządzania infrastrukturą sieciową i cyberbezpieczeństwem.

Aby sprostać tym przyszłym wyzwaniom, kluczowa będzie międzynarodowa współpraca. Budowanie globalnych standardów dla AI i internetu, współpraca w zakresie regulacji oraz rozwijanie wspólnych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego są niezbędne dla harmonijnego i etycznego rozwoju technologii na skalę światową.

Przyszłość, w której internet i AI będą odgrywać centralną rolę, jest już nieunikniona. Ważne jest, aby w procesie tego rozwoju, kierować się zasadami etycznymi i społecznymi, które zapewnią, że technologie te będą służyły dobru wspólnemu, zamiast stwarzać nowe podziały. Kluczem do tego jest edukacja, regulacje i ciągłe dialogi między wszystkimi uczestnikami społeczeństwa informacyjnego.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *