Wyniki ABC Data za I kwartał 2017

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

17 maja 2017 roku spółka ABC Data S.A. opublikowała skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku. Jednocześnie ogłoszono prognozę skonsolidowanych wyników finansowych, według których Spółka ma osiągnąć 4 468,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, wypracuje zysk EBITDA w wysokości 50,6 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln PLN.

Wbrew pozorom, branży IT towarzyszy zjawisko sezonowości, gdzie pierwszy kwartał jest zwykle najsłabszy, a największa sprzedaż osiągana jest w miesiącach listopad i grudzień. Dlatego po tym okresie można się spodziewać znacznego polepszenia wyników. Skupmy się jednak tylko na pierwszych miesiącach roku i porównajmy ze sobą pierwszy kwartał 2017 do odpowiadającego mu 2016. Okazuje się wówczas, że Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży nieznacznie niższe, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z poziomu 55,5 mln PLN do 58,5 mln PLN, natomiast na dzień 31.03.2017 skonsolidowana wartość EBITDA za okres 12 miesięcy wyniosła 35 mln PLN i jest o 27,6 mln PLN niższy niż za ten sam okres dotyczący roku 2016 (w samym Q1 2017 wyniosła 6,8 mln PLN, co, po oczyszczeniu o jednorazowy wpływ transakcji BizneslinkCO w I kwartale 2016 roku, oznacza wzrost o 19%), a zysk netto w Q1 2017 był ponad pięciokrotnie niższy niż w Q1 2016. Przy tym Grupa utrzymała wysokie marże w tradycyjnym modelu dystrybucji na poziomie 5,7% oraz osiągnęła 10% marżę ze sprzedaży w obszarze VAD. Dzięki temu możliwe było wypracowanie historycznie najwyższej skonsolidowanej marży, która wyniosła 5,9% i była wyższa o 0,5 p.p. w porównaniu do zeszłego roku.

Co wpłynęło na takie wyniki?

Warto zaznaczyć, że wyniki za pierwszy kwartał 2016 to echo wydarzeń z 2015 roku, który dla całej branży był istotnie dobry. Nawiązując do takiego spojrzenia, pierwszy kwartał 2017 roku jest odbiciem 2016 roku, który był dość trudnym okresem na rynku it. Ponadto ABC Data pod koniec 2016 roku dokonała zakupu znacznych udziałów w spółce S4E (81,3%), co jest to traktowane jako długofalowa inwestycja, dlatego obecnie, pomimo dobrej marży w obszarze VAD, jeszcze nie osiągnęła znaczących korzyści finansowych. Pozwoliło to jednak zrealizować z prawie dwuletnim wyprzedzeniem cel, jakim było pozyskanie 25% rynku.

Na skonsolidowane wyniki wypracowane w I kwartale tego roku miał wpływ również wzrost kosztów finansowych netto Grupy ABC Data o 0,5 mln PLN, co wynika ze wzrostu przeciętnego poziomu zadłużenia odsetkowego. Jest to efekt zmiany modelu zarządzania środkami pieniężnymi, wprowadzonej pod koniec 2016 roku z uwagi na sytuację w branży dystrybucji IT. Polega ona na większym niż do tej pory korzystaniu z krótkoterminowego finansowania zewnętrznego, co pozwala na utrzymywanie optymalnego poziomu środków pieniężnych w Spółce.

Pierwszy kwartał jest momentem przełomowym dla wyników spółki. Wdrożone pod koniec 2016 roku działania mające na celu optymalizację kosztów, przyniosły zakładany efekt już teraz, a jeszcze bardziej widoczne będą w kolejnych kwartałach. Dodatkowo podjęte decyzje biznesowe i intensywne prace prowadzone w kluczowych obszarach e-commerce, cloud, VAD oraz mobile przekładają się na koniec dnia na poziom wyników finansowych Grupy, co szczegółowo odzwierciedla opublikowana prognoza wyników – Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data

Co dalej?

Jeśli opublikowane prognozy okażą się prawdziwe, będzie to oznaczało, że zysk netto Grupy ABC Data wzrośnie o 61% w stosunku do 2016 roku, wartość EBIDTA zwiększy o ponad 10 mln, a przychody ze sprzedaży nieznacznie spadną. Grupa ABC Data ma pomysł na rozwój i konsekwentnie go realizuje, zgodnie z założeniami przyjętymi na lata 2016-2018. W marcu tego roku postanowiono nie wypłacać dywidend akcjonariuszom, jednak dokonano skupu akcji przez członków zarządu, w tym przez prezes Ilonę Weiss. Jak będzie w przypadku roku 2017 i czy przewidywane wyniki, znacznie lepsze od tych z 2016 roku, przełożą się na lepsze ceny akcji oraz na wypłacenie dywidend? Czas pokaże, jednak są na to spore szanse, biorąc pod uwagę dynamikę branży i długofalowe plany rozwoju ABC Data.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *