Hawe odwołało Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Hawe podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2017r. Bezpośrednią przyczyną odwołania ZWZ jest fakt, iż nie zostały przygotowane sprawozdania finansowe Spółki za 2015 i 2016 r., jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hawe za 2015 i 2016 r.

W opinii Zarządu Spółki przeprowadzenie ZWZ bez w/w sprawozdań stanowiących istotny element porządku obrad nie pozwoli zrealizować założeń i celów jakie powinno spełnić ZWZ zgodnie z brzmieniem art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. ZWZ bez w/w sprawozdań staje się bezprzedmiotowa, a jego przeprowadzenie niemożliwe. W opinii Zarządu brak tych sprawozdań utrudni także akcjonariuszom ocenę kondycji finansowej Grupy oraz konstruktywną dyskusję na temat jej przyszłości.

Ponadto, Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 12 czerwca 2017 roku zmieniła się w sposób istotny sytuacja prawna Spółki, co ma również wpływ na organizację przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Hawe, a w konsekwencji na możliwość odbycia ZWZ.  W dniu 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (dalej „Sąd”) ogłosił upadłość Spółki i wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba. Zarząd Spółki obecnie ściśle współpracuje z syndykiem, umożliwiając mu wypełnianie obowiązków, które na nim spoczywają.

Sprawozdania zgodnie z prawem powinien przygotować i opublikować poprzedni zarządca czyli Pan Makuć.  Mimo wielokrotnych nalegań Zarządu Spółki i deklaracji wsparcia procesu sporządzenia sprawozdania finansowego zarządca nie przygotował z niezrozumiałych względów wspomnianych raportów rocznych. Brakuje zarówno sprawozdań za 2016r, ale także za 2015 chociaż zarządca miał dostęp do wszelkich potrzebnych dokumentów księgowych. Bez tych sprawozdań w mojej opinii przeprowadzenie ZWZ staje się bezzasadne, bo akcjonariusze nie będą mieli wszystkich potrzebnych danych do oceny kondycji finansowej Grupy Kapitałowej tak potrzebnych w rzetelnej i konstruktywnej dyskusji o przyszłości spółki.  Trzeba też zwrócić uwagę, że ogłoszenie upadłości przez sąd ma wpływ na ostateczną wersję raportów rocznych.  Oczywiście ze swej strony deklarujemy ponownie gotowość współpracy z syndykiem masy upadłościowej w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Hawe za 2016r i 2015r. W ocenie zarządu Spółki biorąc pod uwagę fakt, że dane finansowe za ubiegły rok opublikowały spółki zależne, przygotowanie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hawe powinno zająć maksymalnie 3 miesiące. Wtedy zwołamy po raz kolejny walne – powiedział Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe S.A

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.