Komputronik: nowe plany restrukturyzacyjne z projekcją finansową

- Reklama -

Zarządca sanacyjny złożył plany restrukturyzacyjne dotyczące postępowań sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych. Komputronik przewiduje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, od lipca 2020 roku do marca 2021. W kolejnym roku obrotowym 2021/2022 firma liczy na odpowiednio: 1 278,1 mln zł i 6,8 mln zł.

Komputronik Biznes, zgodnie z informacją spółki, powinien mieć 114,3 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, a w kolejny roku obrotowym 153,9 mln zł i 3,1 mln zł.

„Ze względu jednak na fakt, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego plan restrukturyzacyjny nie został zatwierdzony przez sędziego komisarza, który ma możliwość ingerencji w treść planu, a także na fakt, że zatwierdzony plan restrukturyzacyjny, zgodnie z przepisami art. 318 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne ‚może być zmieniany w toku jego realizacji, stosownie do zmiany okoliczności sprawy’, emitent podkreśla, że załączone dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych emitenta, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych”podała spółka.

Komputronik chce także podejmować działania mające na celu wzmacnianie sytuacji finansowej spółek, szczególnie poprawa zarządzaniem kapitałem obrotowym netto spółki, poprzez skrócenie czasu rotacji należności, optymalizacja stanu towarów oraz wydłużenie okresu spłaty zobowiązań w drodze zwiększenia źródeł finansowania, co pozwoli na odbudowę kredytów kupieckich od kontrahentów.

„Zgodnie z przygotowanymi projekcjami, umożliwi to emitentowi regulowanie zobowiązań w zakładanych terminach oraz poprawi wyniki finansowe spółki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Część środków restrukturyzacyjnych stanowić będzie kontynuację działań podjętych przez emitenta jeszcze przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacyjnego”wskazano w komunikacie.

„Dzięki ukierunkowaniu na nowy profil klienta docelowego, emitent będzie mógł skupić swoją działalność na najbardziej rentownych kanałach i produktach (w tym zwiększeniu udziału usług w przychodach), co umożliwi odbudowę wyników finansowych przy mniejszej skali działalności. Kontynuowane będą podjęte już działania optymalizacyjne w zakresie redukcji kosztów wynagrodzeń, najmu placówek handlowych oraz wykorzystania powierzchni magazynowych. Ponadto, spółka zamierza dokonać zbycia składników majątku, których sprzedaż nie będzie miała negatywnego wpływu na działalność operacyjną emitenta”podano w komunikacie.

Ze względu na dużą zależność spółki Komputronik Biznes od spółki matki, Komputronik Biznes musi także zostać objęty procesem restrukturyzacji. Powodem tego jest takżę ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego skutkującego ograniczeniem możliwości zakupowych przedsiębiorstwa.

„Na potrzeby planów restrukturyzacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów Prawa restrukturyzacyjnego zostały sporządzone projekcje przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych oparte na dwóch scenariuszach. Na podstawie przygotowanych projekcji zostało przyjęte założenie, że KT i KTB są w stanie realizować proces sanacji, w tym regulować bieżące zobowiązania oraz podejmować działania prowadzące do poprawy wyników finansowych i generowania nadwyżkowych przepływów pieniężnych. Przyjęte projekcie zakładają również, że pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, w istotnym stopniu przyczynić się może do zwiększenia potencjału rozwojowego grupy kapitałowej, a tym samym realizacji korzystniejszego dla wierzycieli wariantu restrukturyzacji”podano także.

„Przedstawiane dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych emitenta, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych” wskazała spółka. 

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -