Ad image

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”Regulamin” f_post_font_family=”file_5″ f_h2_font_family=”brands-bold_global” title_tag=”h1″]

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal BrandsIT (zwany dalej „Serwisem”) udostępniany jest Użytkownikom przez BRANDS STREAM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jesionowa, 50-504 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000797718 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), NIP: 8992866237 –  zwaną dalej Usługodawcą lub BrandsIT.

2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przez BrandsIT i dostępna pod adresem oraz pod odpowiednimi subdomenami bądź w formie aplikacji, widgetu itp.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie;

3. Partner – każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez BrandsIT lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU BRANDSIT

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w Serwisie;

b) zamieszczać komentarze, opinie i inne treści za pośrednictwem konta posiadanego przez Użytkownika w platformach społecznościowych zintegrowanych z Serwisem,

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej lub innej, odpowiedniej formie uzyskania dostępu do Serwisu (np. poprzez aplikację czy widget), natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu (zamknięcia aplikacji, widgeta itp.).

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług zapewnianych przez podmioty trzecie określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usług w Serwisie oraz z samego Serwisu jest bezpłatne.

6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

9.Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: redakcja@brandsit.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej, komentarze, opinie i inne treści w Serwisie Użytkownik oświadcza, że ww. materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby ww. materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu (stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma ww. materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej, treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej,  treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej,  treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej,  treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania, stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej,  treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie zgodnie z pkt. III.1 b) materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) treści, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika stosownie do zapisów pkt. III.1 b) powyżej;

c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. Usługodawca:

a) dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu i Usług w nim dostępnych;

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu, Usług, bądź wpływać na ich jakość;

c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Serwisie, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu;

d) zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

1.    Dostęp i korzystanie z Serwisu (i Usług) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie i korzystania z samego Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników w stopce Serwisu.

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym dla wszystkich Użytkowników w stopce Serwisu.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@brandsit.pl lub listownie na adres: Redakcja BrandsIT ul. Jesionowa 41/06, 50-504 Wrocław.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisu jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://brandsit.pl/regulamin.

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]