Simple kończy kwartał na minusie

Zobacz

- Reklama -

Producent oprogramowania Simple odnotował 5,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. W analogicznym okresie 2020 roku spółka miała 0,62 mln zł zysku.

Simple poniosło stratę operacyjną w wysokości 4,82 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA także nie napawa optymizmem: -4,06 mln zł w I kwartale 2021 wobec 1,15 mln zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,09 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,37 mln zł rok wcześniej.

„W raportowanym okresie grupa prowadziła działalność operacyjną w niezmienionym w stosunku okresu porównawczego zakresie, osiągając zbliżone poziomy przychodów ze sprzedaży oraz zysku brutto na sprzedaży. Ujemne odchylenie wyników na poziomie EBITDA, EBIT oraz zysku/straty netto jest w głównej mierze determinowane wyższymi o 4 mln kosztami ogólnego zarządu, na które miało decydujący wpływ opisane w punkcie 3.1 zdarzenie jednorazowe polegające na ujęciu w okresie sprawozdawczym kosztów pozyskania inwestora strategicznego oraz rozliczenia kosztów około transakcyjnych w kwocie blisko 3 mln zł”napisano w raporcie

„W ramach zmian w strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na uwagę zasługuje zmniejszenie sumy bilansowej o 9,3 mln zł związane ze spłatą należności wynikających z większej sprzedaży czwartego kwartału (zmniejszenie o 11,6 mln zł), co przełożyło się na zwiększenie stanu środków pieniężnych o 3,1 mln zł oraz zmniejszenie zobowiązań, w tym budżetowych (o 1,9 mln zł), a także zmniejszenie kapitałów własnych w związku z osiągniętą stratą okresu sprawozdawczego” – podsumowano.

Jednostkowo Simple S.A. osiągnęło stratę netto w wysokości 4,75 mln zł w pierwszym kwartale 2021. W I kwartale 2020 spółka miała 1 mln zł zysku.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -