Amerykańscy pracownicy sceptyczni wobec AI. Dlaczego?

Sztuczna inteligencja budzi wśród amerykańskich pracowników mieszane uczucia, z przewagą sceptycyzmu i obaw dotyczących jej wpływu na przyszłość pracy i bezpieczeństwo. Badanie przeprowadzone przez dostawcę usług płatniczych Yoos ujawnia głębokie zaniepokojenie potencjalną utratą miejsc pracy i ryzykiem oszustw biznesowych.

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
4 min

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez dostawcę usług płatniczych Yoos ujawniono głęboki sceptycyzm amerykańskich pracowników wobec rosnącej obecności i wpływu sztucznej inteligencji w środowisku pracy. Ankieta pokazała, że obawy dotyczą nie tylko potencjalnej utraty miejsc pracy, ale także zagrożeń związanych z oszustwami biznesowymi i innymi negatywnymi konsekwencjami wprowadzania AI do firm, zwłaszcza w sektorze finansów i operacji.

Podstawowe wyniki ankiety Yoos

  • Sceptycyzm i obawy: Około 38% respondentów stwierdziło, że ludzie bardziej boją się sztucznej inteligencji niż są do niej entuzjastycznie nastawieni, podczas gdy tylko 13% uważa, że postawa społeczeństwa jest bardziej pozytywna. Większość, czyli 41%, obawia się, że AI może zniszczyć więcej miejsc pracy niż stworzyć, w przeciwieństwie do 18%, którzy mają nadzieję na pojawienie się nowych ról i specjalności związanych z rozwojem tej technologii.
  • Rola internetu w kształtowaniu percepcji: Niemal połowa badanych (47%) często napotyka w Internecie informacje podkreślające potencjalne ryzyko lub negatywne skutki AI. Dodatkowo, ponad połowa (51%) uznaje, że wiadomości o AI częściej eksponują ryzyka niż korzyści, co może przyczyniać się do nasilania sceptycyzmu.
  • Człowiek kontra maszyna: Prawie wszyscy respondenci (92%) wyrazili zaniepokojenie, że firmy stosują AI w procesach decyzyjnych związanych z finansami, takimi jak zatwierdzanie kredytów. Największe obawy dotyczą utraty ludzkiego osądu (62%), braku przejrzystości (46%), i potencjalnego zniekształcenia przez algorytmy (45%).
  • Nowe formy oszustw biznesowych: Około połowa respondentów (49%) obawia się, że AI może prowadzić do nowych form oszustw, stanowiąc znaczące zagrożenie dla firm. Z drugiej strony, 25% wierzy, że technologia ta może przyczynić się do lepszego wykrywania i zapobiegania oszustwom.
  • Uprzedzenia w rekrutacji: 29% badanych jest zdania, że AI stosowana w procesach rekrutacji jest stronnicza wobec niektórych grup demograficznych, opowiadając się za powrotem do tradycyjnych metod zatrudniania. Jednakże, 53% wyraża gotowość do przekwalifikowania AI z bardziej zróżnicowanym zestawem danych, aby wyeliminować uprzedzenia.

Implikacje dla przemysłu i społeczeństwa

Wyniki badania Yoos rzucają światło na złożone i często sprzeczne postawy wobec sztucznej inteligencji. Sceptycyzm i obawy wśród pracowników są wyraźne, lecz równie istotne jest zrozumienie, że technologia ta oferuje również możliwości rozwoju i innowacji. Kluczem do przełamania tego impasu jest edukacja, transparentność w działaniu i odpowiedzialne wdrażanie AI, z uwzględnieniem etycznych i społecznych konsekwencji.

Sektor finansowy i firmy FinTech, będące na pierwszej linii wprowadzania innowacji opartych na AI, muszą aktytywnie pracować nad budowaniem zaufania i przyjmowaniem środków mających na celu łagodzenie obaw pracowników i społeczeństwa. To obejmuje inwestycje w edukację dotyczącą korzyści płynących z AI, jak również transparentność w wykorzystywaniu algorytmów i procesów decyzyjnych. Odpowiedzialne wdrażanie AI musi również obejmować mechanizmy zapobiegające dyskryminacji i zapewniające sprawiedliwość w procesach rekrutacji oraz innych obszarach zastosowania.

- Advertisement -

Kierunki rozwoju

  • Transparentność i odpowiedzialność: Firmy powinny dążyć do większej przejrzystości w sposobie, w jaki algorytmy AI są projektowane, testowane i wdrażane. Obejmuje to ujawnianie informacji na temat danych używanych do trenowania AI oraz metodologii wykorzystywanej przy podejmowaniu decyzji.
  • Edukacja i szkolenia: Zwiększenie świadomości na temat potencjału AI i sposobów, w jakie może ona przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz innowacji, jest kluczowe. Programy szkoleniowe dla pracowników na wszystkich poziomach mogą pomóc w rozwoju umiejętności niezbędnych do pracy z nowymi technologiami.
  • Rozwój etycznych wytycznych: Branże i regulacje powinny wspierać rozwój i wdrożenie etycznych wytycznych dotyczących stosowania AI, aby zapewnić, że technologia ta jest wykorzystywana w sposób, który jest sprawiedliwy i nie wprowadza uprzedzeń.
  • Wzmocnienie mechanizmów zapobiegających oszustwom: Wraz z rozwojem AI, firmy muszą jednocześnie rozwijać zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które mogą lepiej wykrywać i zapobiegać nowym formom oszustw.
  • Współpraca z instytucjami badawczymi: Współpraca z akademiami i instytutami badawczymi w celu prowadzenia badań nad wpływem AI na społeczeństwo i rynek pracy może dostarczyć cennych wskazówek dla przyszłych strategii rozwoju.
Udostępnij
- REKLAMA -