Ad image

CEO mają konkretne oczekiwania wobec AI

W 2023 roku obserwowaliśmy generatywny pośpiech sztucznej inteligencji, który teraz ustępuje miejsca bardziej skoordynowanym wysiłkom związanym z jej wdrożeniem. Firmy na całym świecie stają przed zadaniem zrozumienia, jak generatywna sztuczna inteligencja (AI) może zmienić potrzeby siły roboczej w przedsiębiorstwie.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

W 2023 roku obserwowaliśmy generatywny pośpiech sztucznej inteligencji, który teraz ustępuje miejsca bardziej skoordynowanym wysiłkom związanym z jej wdrożeniem. Firmy na całym świecie stają przed zadaniem zrozumienia, jak generatywna sztuczna inteligencja (AI) może zmienić potrzeby siły roboczej w przedsiębiorstwie.

Korzyści i wyzwania generatywnej AI

Generatywna sztuczna inteligencja obiecuje przemienić wiele aspektów działalności przedsiębiorstw, od obsługi klienta po rozwój produktów i usprawnienie procesów wewnętrznych. Korzyści płynące z wdrożenia tej technologii są znaczące, ale równie ważne jest zrozumienie wyzwań, które niesie ze sobą ta rewolucja.

Zgodnie z badaniami PwC, dyrektorzy generalni dostrzegają w generatywnej AI potencjał do znacznego ulepszenia obsługi klienta. Może to obejmować wszystko, od automatyzacji odpowiedzi na zapytania klientów po dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji produktów i usług. AI ma zdolność do analizowania dużych ilości danych w celu dostarczenia bardziej trafnych i czasowych informacji, co może znacznie poprawić doświadczenia klientów.

Generatywna AI może również przyspieszyć procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, umożliwiając szybsze prototypowanie i testowanie nowych pomysłów. Dzięki zdolności do generowania nowych koncepcji i rozwiązań, firmy mogą eksplorować nowe możliwości bez znaczących inwestycji czasu i zasobów ludzkich.

Wiele firm dostrzega potencjał generatywnej AI w automatyzacji i optymalizacji procesów wewnętrznych. Technologia ta może pomóc w eliminacji powtarzalnych zadań, zapewniając pracownikom więcej czasu na skupienie się na bardziej złożonych i wartościowych projektach. To z kolei może prowadzić do wzrostu wydajności i redukcji kosztów operacyjnych.

Wprowadzenie generatywnej AI wiąże się jednak z szeregiem wyzwań. Na poziomie technicznym, firmy muszą zapewnić integrację nowych rozwiązań z istniejącymi systemami IT, co może być skomplikowane i kosztowne. Ponadto, istnieją obawy dotyczące etyki i prywatności, zwłaszcza w kontekście generowania danych i treści, które mogą naśladować ludzkie zachowania lub twórczość.

Transformacja ta wymaga również rozwoju nowych umiejętności wśród pracowników. Firmy muszą zainwestować w szkolenia i edukację, aby ich zespoły mogły skutecznie wykorzystywać możliwości oferowane przez AI. To z kolei stawia przed liderami biznesu zadanie zarządzania zmianą i przekonywania pracowników do adaptacji nowych technologii.

Ostatecznie, kluczem do skutecznego wykorzystania generatywnej AI jest znalezienie równowagi między dążeniem do innowacji a koniecznością zachowania odpowiedzialności i etyki. Firmy muszą nie tylko śledzić postępy technologiczne, ale również aktywnie angażować się w debatę na temat potencjalnych skutków społecznych i moralnych wykorzystania AI.

Inwestycje w rozwój pracowników i nowe stanowiska

W miarę jak generatywna sztuczna inteligencja (AI) zyskuje na znaczeniu w różnych branżach, firmy coraz bardziej uświadamiają sobie potrzebę inwestowania w rozwój pracowników oraz tworzenie nowych stanowisk pracy, które są związane z technologiami AI. Te inicjatywy są kluczowe nie tylko dla wykorzystania pełnego potencjału AI, ale również dla zapewnienia, że pracownicy mogą nadążyć za szybkimi zmianami technologicznymi.

Rozwój umiejętności pracowników stał się priorytetem dla wielu organizacji dążących do integracji generatywnej AI w swoich działaniach. To obejmuje szkolenia z zakresu obsługi nowych narzędzi AI, zrozumienia podstaw sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a także rozwijania kompetencji w zakresie etyki AI. Przez inwestowanie w edukację pracowników, firmy nie tylko zwiększają swoją konkurencyjność, ale również budują kulturę innowacji i ciągłego uczenia się.

Generatywna AI stwarza potrzebę nowych stanowisk pracy, które wcześniej nie istniały. Stanowiska takie jak inżynierowie danych, specjaliści ds. uczenia maszynowego, etycy AI oraz kierownicy projektów AI, są coraz bardziej poszukiwane. Te nowe role wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności, co stymuluje popyt na talenty technologiczne. Firmy, które aktywnie tworzą i promują te nowe role, nie tylko przyczyniają się do rozwoju sektora AI, ale również otwierają nowe ścieżki kariery dla obecnych i przyszłych pracowników.

W odpowiedzi na te zmiany, firmy przyjmują różnorodne strategie, aby rozwijać talenty wewnętrzne i przyciągać nowe. Programy stażowe, partnerstwa z uczelniami wyższymi i bootcampy codingowe są przykładami inicjatyw mających na celu szybkie rozwijanie umiejętności potrzebnych w erze AI. Ponadto, organizacje te często oferują programy mentorstwa i coachingowe, aby wspierać pracowników w rozwoju ich kariery w nowych, technologicznych dziedzinach.

Adaptacja siły roboczej do nowych realiów wymaga również zmian w strukturze organizacyjnej i kulturze pracy. Firmy muszą promować kulturę otwartości na zmiany, innowacyjności i elastyczności. To obejmuje zachęcanie pracowników do eksperymentowania z nowymi technologiami, a także tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym mogą oni uczyć się na błędach.

Inwestowanie w rozwój pracowników i tworzenie nowych stanowisk wiąże się z wyzwaniami, takimi jak identyfikacja odpowiednich ścieżek szkoleniowych, zapewnienie równego dostępu do możliwości rozwoju, oraz zarządzanie kosztami tych inwestycji. Jednakże, podejmowanie tych wyzwań jest niezbędne dla budowania przyszłości, w której generatywna AI będzie wspierać pracowników, a nie ich zastępować.

Wczesny etap przyjęcia generatywnej AI

Chociaż entuzjazm wobec generatywnej sztucznej inteligencji (AI) jest duży wśród liderów biznesowych, znajdujemy się na relatywnie wczesnym etapie jej przyjęcia na szeroką skalę. Badania i ankiety wskazują, że tylko jedna trzecia dyrektorów generalnych zgłasza pełne wdrożenie generatywnej AI w swoich przedsiębiorstwach w ciągu ostatniego roku. Ta faza początkowa przyjęcia otwiera dyskusję na temat wyzwań, możliwości i przyszłych kierunków rozwoju tej przełomowej technologii.

Pomimo ogólnego optymizmu co do potencjału generatywnej AI, wiele firm nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z jej integracją. Powody tego są różnorodne, włączając w to brak odpowiednich umiejętności wśród pracowników, obawy związane z bezpieczeństwem danych i prywatnością, oraz trudności w ocenie wpływu AI na istniejące procesy biznesowe. Wiele organizacji znajduje się w fazie eksperymentowania z technologią, próbując zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać jej potencjał w swoich specyficznych kontekstach.

Koszty związane z wdrożeniem generatywnej AI są kolejną barierą. Opracowanie, integracja i utrzymanie zaawansowanych systemów AI wymagają znaczących inwestycji finansowych, jak również dostępu do wysokiej jakości danych i infrastruktury obliczeniowej. Ponadto, złożoność technologiczna stanowi wyzwanie dla firm, które nie posiadają wewnętrznych zespołów ekspertów w dziedzinie AI.

Mimo tych wyzwań, perspektywy dla generatywnej AI pozostają obiecujące. Organizacje, które skutecznie przezwyciężą początkowe trudności, mogą oczekiwać znaczących korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, innowacyjność produktów i usług, oraz lepsza obsługa klienta. W miarę jak firmy będą kontynuować eksplorację możliwości oferowanych przez AI, można oczekiwać szybszego tempa adopcji.

Edukacja i rozwój umiejętności będą kluczowe dla przyspieszenia przyjęcia generatywnej AI. Firmy mogą inwestować w programy szkoleniowe dla swoich pracowników, jak również współpracować z uczelniami i instytucjami badawczymi, aby wspierać rozwój talentów w dziedzinie AI. Partnerstwa z firmami technologicznymi i dostawcami rozwiązań AI mogą również pomóc w przezwyciężeniu barier technologicznych i finansowych.

W miarę rosnącego zainteresowania generatywną AI, ważne jest, aby firmy podejmowały wysiłki w kierunku zintegrowania tej technologii z etycznymi i społecznymi normami. Obejmuje to opracowanie wytycznych dotyczących etycznego użytkowania AI, zapewnienie transparentności w działaniach AI i angażowanie się w otwarty dialog z interesariuszami na temat wpływu technologii na społeczeństwo.

Strategie na przyszłość

W kontekście generatywnej sztucznej inteligencji (AI) i jej stopniowego wdrażania w różnych sektorach, firmy i liderzy muszą przyjąć długoterminowe strategie, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tej technologii. Przyszłe strategie powinny koncentrować się na kilku kluczowych obszarach, aby zapewnić zrównoważony rozwój i integrację AI w sposób, który przynosi korzyści biznesowe i społeczne.

Przyszłość generatywnej AI będzie silnie zależeć od zdolności pracowników do efektywnego wykorzystania tej technologii. Firmy powinny zatem inwestować w programy szkoleniowe i edukacyjne, które podnoszą umiejętności pracowników w zakresie AI, uczenia maszynowego, analizy danych i etyki technologicznej. Rozwój talentów w dziedzinie AI może również obejmować partnerstwa z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w celu przygotowania przyszłych pokoleń pracowników do pracy w świecie zdominowanym przez AI.

Zmiany wprowadzane przez generatywną AI wymagają od organizacji elastyczności i zdolności do adaptacji. Firmy muszą rozwijać strategie, które umożliwiają im szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne. To obejmuje implementację zwinnych metod zarządzania, promowanie kultury innowacji oraz rozwijanie zdolności do eksperymentowania i iteracyjnego wprowadzania zmian.

W miarę rozwoju i wdrażania generatywnej AI, kluczowe będzie uwzględnienie kwestii etycznych i odpowiedzialności. Firmy powinny opracować i wdrożyć wytyczne etyczne dotyczące użytkowania AI, które zapewniają transparentność, sprawiedliwość i szacunek dla prywatności. Dialog z interesariuszami, w tym z pracownikami, klientami i społecznością, jest niezbędny do zrozumienia i adresowania potencjalnych obaw związanych z AI.

Rozwój generatywnej AI nie powinien być wysiłkiem izolowanym. Firmy mogą osiągnąć większy postęp i innowacyjność poprzez współpracę z innymi organizacjami, instytutami badawczymi, startupami i rządami. Partnerstwa mogą umożliwić wymianę wiedzy, dzielenie się zasobami i wspólne rozwiązywanie wyzwań technologicznych i społecznych.

Strategie na przyszłość muszą również uwzględniać potencjalne wyzwania, jakie generatywna AI może przynieść, w tym wpływ na rynek pracy, kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych, oraz możliwe konsekwencje społeczne. Planowanie scenariuszowe, analizy ryzyka i rozwijanie planów kontynuacji działalności to elementy, które pomogą organizacjom być lepiej przygotowanym na przyszłość.

Ostatecznie, ciągłe inwestycje w badania i rozwój są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności w dziedzinie generatywnej AI. Firmy powinny wspierać otwarte innowacje i rozwój nowych technologii, które mogą prowadzić do przełomowych zmian w produktach, usługach i modelach biznesowych.