Cisco i OECD uruchamiają inicjatywę badawczą na rzecz well-beingu

Technologia rewolucjonizuje nasz świat, odmieniając metody nauki, pracy, interakcji społecznych i dostępu do usług. Wykorzystanie jej w odpowiedni sposób może znacząco poprawić dobrostan i wspierać rozwój użytkowników. Cisco, w ramach swojej misji przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, współpracuje z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby promować odpowiedzialne korzystanie z technologii i zapewnić sprawiedliwy dostęp do cyfrowych zasobów.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
6 min

Technologia przekształca nasze życie, zmieniając sposób, w jaki się uczymy, pracujemy, wchodzimy w interakcje z innymi i uzyskujemy dostęp do wszelkiego rodzaju usług. W zależności od dostępu do technologii i korzystania z niej we właściwy sposób, zdobycze te mogą poprawić dobrostan użytkowników i wspierać ich rozwój. Cisco kontynuuje wysiłki na rzecz rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego poprzez współpracę badawczą z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Współpraca ta ma na celu promowanie odpowiedzialnego korzystania z technologii, a także uczciwości, inkluzywności i sprawiedliwego dostępu do zasobów w globalnej gospodarce cyfrowej.

Zapoczątkowanie globalnej dyskusji jest potrzebne, ponieważ transformacja cyfrowa mocniej ingeruje w nasze życie. Cisco i Centrum OECD ds. Dobrobytu, Integracji, Zrównoważonego Rozwoju i Równych Szans (WISE) łączą siły, aby zbadać wpływ transformacji cyfrowej i jej rolę zarówno jako katalizatora postępu, jak i źródła potencjalnych zagrożeń.

“OECD posiada długą tradycję wspierania decydentów w lepszym zrozumieniu transformacji cyfrowej i opracowywaniu odpowiednich polityk, które pomogą kształtować pozytywną cyfrową przyszłość. Nasz pierwszy raport, How’s Life in the Digital Age, podkreślił korzyści i wyzwania związane z transformacją cyfrową – od zwiększonego dostępu i produktywności, po kwestie takie jak cyfrowe wykluczenie i zagrożenia bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym oraz w pracy. Partnerstwo z Cisco pomaga nam zrobić kolejny krok w poszerzaniu wiedzy na temat interakcji między technologią, a życiem, aby wzbogacić nasze zrozumienie dobrobytu w sferze cyfrowej” powiedziała Romina Boarini, dyrektor Centrum WISE OECD.

Współpraca ta ma na celu stworzenie interaktywnej, dynamicznej i angażującej platformy cyfrowej, aby pomóc w opracowaniu szczegółowego obrazu wpływu technologii cyfrowych na różne aspekty naszego życia. Opierając się na OECD Well-being Framework, platforma będzie gromadzić nowe statystyki i spostrzeżenia ludzi na temat samopoczucia cyfrowego jako całości, w tym wpływu cyfrowego wykluczenia i nierówności w zakresie wdrażania oraz korzystania z technologii cyfrowych.

Rozmach krajowych programów akceleracji cyfrowej Cisco

Zaangażowanie Cisco w inicjatywę Centrum WISE OECD jest rozszerzeniem programu Country Digital Acceleration (CDA), który ma długą historię współpracy z rządami, przemysłem oraz środowiskiem akademickim. Celem jest wsparcie zrównoważonych, bezpiecznych i otwartych społeczności poprzez ponad 1500 projektów w 50 krajach, w tym w Polsce.

“Nie zlikwidujemy cyfrowego wykluczenia bez odpowiedniej pomocy. Rządy, branża technologiczna, instytucje edukacyjne, organizacje non-profit i liderzy społeczności muszą wypracować nowe sposoby, aby nadać zadbać o cyfrowy well-being. To partnerstwo wykorzystuje wspólną wiedzę Cisco i OECD w zakresie zrozumienia zagrożeń i odblokowania wartości cyfryzacji w różnych branżach i sektorach, aby ostatecznie rozwijać bezpieczne społeczności oraz odporne gospodarki” powiedział Guy Diedrich, SVP i Global Innovation Officer w Cisco.

Dostęp cyfrowy nie jest już przywilejem, ale prawem

Partnerstwo Cisco i OECD opiera się na istniejących badaniach dotyczących dobrobytu cyfrowego.  Technologie cyfrowe oferują korzyści, takie jak lepszy dostęp do edukacji i informacji zdrowotnych, ale stwarzają również zagrożenia. W szczególności niebezpieczne staje się cyfrowe wykluczenie – zjawisko, gdzie osoby nieposiadające umiejętności cyfrowych (zarówno technicznych, jak i społecznych) pozostają w tyle, stając się podatnymi na zagrożenia dla zdrowia psychicznego i obawy o bezpieczeństwo. Szeroki dostęp do Internetu nie wystarczy, aby uczestniczyć w cyfrowym życiu – nowe partnerstwo ma na celu zaangażowanie obywateli, firm, decydentów i pracowników w celu opracowania zrównoważonego podejścia, które zapewni, że technologia poprawi well-being i złagodzi potencjalne zagrożenia.

Badania branżowe i centrum wiedzy

Cisco i OECD przeprowadzą badania i stworzą globalne centrum wiedzy, gromadząc dane i poszerzając wiedzę na temat wpływu transformacji cyfrowej na różne aspekty życia. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w zrozumieniu roli technologii w szerszej definicji well-beingu, która obejmuje 11 obszarów: 

 • edukację,
 • opiekę zdrowotną,
 • pracę i zarobki,
 • dochód i bogactwo,
 • samopoczucie,
 • inteligentne społeczności,
 • równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i więzi społeczne, w tym zrównoważony rozwój,
 • infrastrukturę krytyczną,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zarządzanie i zaangażowanie obywatelskie
 • mieszkalnictwo. 
  Badania mają na celu pomoc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji, umożliwienie jednostkom odpowiedzialnego poruszania się po cyberprzestrzeni oraz promowanie zdrowych relacji w oparciu o nowe technologie.    

“Podczas gdy nadal dążymy do pełnej integracji cyfrowej na całym świecie, nie możemy tego robić za wszelką cenę. Naszym obowiązkiem jest dbanie o dobrostan użytkowników technologii, a to partnerstwo pomoże nam nawiązać kontakt z osobami na całym świecie, aby dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia z technologią cyfrową – jak wpływa ona na ich kontakty społeczne, pracę i równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym oraz na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Współtworzenie modelu i lepsze zrozumienie roli, jaką technologia odgrywa w codziennym życiu, ma fundamentalne znaczenie dla naszej pracy w Cisco i realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie wszystkim przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu”powiedział Fran Katsoudas, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. ludzi, polityki i celów w Cisco.

2024: Uruchomienie centrum i forum dobrego samopoczucia

Partnerstwo uruchomi “Digital Well-being Hub” w drugiej połowie 2024 roku. W listopadzie Cisco weźmie udział w Światowym Forum Dobrobytu OECD, które dotyczy wartości dobrobytu w celu poprawy wiedzy, wydajności i współpracy w sektorze publicznym, prywatnym i obywatelskim w kontekście zmian społecznych.