Instytut Łączności z nowym kierownictwem

ChatGPT Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mianował nowe władze Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, na czele z Dariuszem Dąbkiem jako dyrektorem. Nowe kierownictwo uzupełniają Adam Skwara i Paweł Pławiak, odpowiednio jako zastępcy dyrektora ds. rozwoju i ds. naukowych.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał nowe władze Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Szefem IŁ został Dariusz Dąbek. Zastępcą dyrektora. ds. rozwoju został Adam Skwara, natomiast zastępcą dyrektora ds. naukowych – Paweł Pławiak.

Dariusz Dąbek w latach 2014-2019 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności, a w 2019 r. został Kierownikiem Działu Prawnego w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. W latach 2014-2019 pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Telekomunikacji. 

Dyr. Dąbek posiada rozległą wiedzę w zakresie europejskich oraz polskich ram regulacyjnych, w szczególności sektorowych dyrektyw i rozporządzeń UE, a w konsekwencji przepisów prawa telekomunikacyjnego, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO i powiązanych, dotyczących rynku medialnego.  

W 2016 r. został wyróżniony tytułem ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Adam Skwara na swoim koncie ma liczne osiągnięcia, np. w zainicjowanie i wdrożenie systemu SENT GEO do walki z przestępczością zorganizowaną oraz przemytem towarów akcyzowych. System przynosi znaczne przychody dla budżetu państwa a do dziś swoim działaniem obejmuje dodatkowo transport leków, oleju opałowego a ostatnio zboża. Wdrażał także platformę analityczną w architekturze BIG DATA do analizy strumieniowej. Platforma jest podstawą do wprowadzania systemów analityki czasu rzeczywistego. 

Paweł Pławiak stopień doktora w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna uzyskał w AGH w 2016 r. W 2020 r. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Śląskiej nadała mu na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. 

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji. Indeks Hirscha według Web of Science wynosi 19, a według Scopus 20. Wykonał ponad 200 recenzji artykułów naukowych dla redakcji czasopism naukowych (z listy MEiN). Jest redaktorem czasopisma PLoS ONE oraz MDPI Sensors. 

Profesor Uczelni na Politechnice Krakowskiej i Profesor Instytutu w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.  Zajmował i zajmuje kierownicze stanowiska na Politechnice Krakowskiej, takie jak: zastępca kierownika Katedry Informatyki ds. badawczych, kierownik Katedry Teleinformatyki oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. 

Od 2 listopada 2021 pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności, a od 4 grudnia 2023 r. pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Łączności.