Jak nowa ustawa o fundacji rodzinnej zmienia prawo zachowku?

Jak nowa ustawa o fundacji rodzinnej zmienia prawo zachowku?

Ustawa o Fundacji Rodzinnej, która nie tylko wprowadza nową instytucję prawną, czyli Fundację Rodzinną, ale także wprowadza zmiany do istniejących regulacji prawnych, w tym do praw zachowku, weszła w życie 22 maja 2023 r. Dzięki zasadzie swobody testowania, spadkodawca może w swoim testamencie ustanowić dowolną osobę – nawet spoza grona najbliższych krewnych – jako spadkobiercę lub spadkobierców.

W takich sytuacjach celem ochrony najbliższych członków rodziny spadkodawcy, ustawodawca przewidział instytucje zachowku.

Zgodnie z jej założeniami, niezależnie od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie, pewien wąski krąg najbliższych osób powinien otrzymać określoną część majątku spadkowego należnego im z mocy przepisów tytułem dziedziczenia.

Zasadniczo prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby w danej sytuacji powołani z ustawy do spadku po danym spadkodawcy. Mają oni uprawnienie do żądania od spadkobierców określonej kwoty, stanowiącej ich udział w majątku spadkowym, właśnie z tytułu zachowku.

“Kwestią, która wzbudza szczególe zainteresowanie jest wprowadzona wprost przez nowe regulacje możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku. Obecnie Kodeks Cywilny jednoznacznie rozstrzyga, że zawarcie umowy zrzeczenia się zachowku jest dopuszczalne. Przed wejściem w życie tego przepisu kwestia ta była dyskusyjna.”

mówi Barbara Siuta, Senior Associate, Kancelaria Ozóg Tomczykowski

Umowę zrzeczenia się zachowku zawierają spadkodawca i potencjalny uprawniony do zachowku w formie aktu notarialnego. Może być ona zawarta także za wynagrodzeniem. Osoba zrzekająca się zachowku nie nabywa do niego prawa, a w konsekwencji nie może po jej stronie powstać roszczenie o zachowek lub o jego uzupełnienie w stosunku do spadkobierców, zapisobierców windykacyjnych, ani obdarowanych spadkodawcy.

Kwestia ta zapewnia stabilną sytuacje po śmierci spadkodawcy, w szczególności jeżeli jest on fundatorem. Jest to bowiem szczególnie warte rozważenia w przypadku założenia fundacji rodzinnej, bowiem fundacja nie będzie narażona na konieczność spełnienia roszczeń o zapłatę zachowku, które w praktyce w niektórych przypadkach mogłyby mieć znaczenie i zagrażać jej funkcjonowaniu z uwagi na istniejące przepisy o ochronie spadkobierców.

Wprowadzone przepisy przewidują ponadto także inne regulacje, w tym dopuszczalność żądania przez obowiązanego do zapłaty zachowku odroczenia terminu jego płatności, rozłożenia go na raty, a w wyjątkowych wypadkach jego obniżenia. Przy uwzględnianiu tych roszczeń, sąd powinien brać pod uwagę sytuację osobistą i majątkową uprawnionego oraz obowiązanego.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, pod kątem rozszerzenia swobody testowania, czyli rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Ma to szczególne znaczenie w wypadku zakładania fundacji rodzinnej, jednak z możliwości zawarcia umów o zrzeczenie się zachowku mogą skorzystać wszyscy planujący swoją sukcesję, zabezpieczając na wypadek śmierci zasady podziału swojego majątku.”

komentuje B.Siuta z Kancelarii Ozóg Tomczykowski

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów