LiveChat Software zanotował 84,7 mln zł przychodów

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
4 min

Skonsolidowane przychody LiveChat Software w I połowie 2020/21 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia 2020) wyniosły 84,7 mln zł i były o 35,5% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA w tym okresie wzrósł o 31,8% do 54,3 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto, uwzględniający wpływ skorzystania z ulgi podatkowej IP Box, wyniósł w I połowie roku finansowego 46,4 mln zł. Wartość oszczędności podatkowej z tytułu skorzystania z ulgi wyniosła 6,2 mln zł. Równocześnie w II kwartale Spółka odnotowała negatywny efekt rozliczenia wpływu różnic kursowych (widoczny w koszcie własnym sprzedaży), który wyniósł 2,9 mln zł i istotnie wpłynął na wskaźniki efektywności. W poprzednich kwartałach efekt ten nie występował, lub miał marginalne znaczenie i Zarząd zakłada, że nie powtórzy się na podobną skalę w kolejnych okresach.

“Komunikacja online staje się coraz ważniejsza dla firm na całym świecie, a pandemia przyśpieszyła widoczne już trendy związane z cyfryzacją. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, ale stawiamy sobie bardzo ambitne cele na przyszłość – rozwój LiveChat i kolejnych naszych produktów oraz połączenie ich w spójną ofertę to środki, które mają nam  pomóc w realizacji celu, którym jest likwidacja barier komunikacyjnych między firmami a ich klientami” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Cele i wartości LiveChat Software zostały zawarte w Konstytucji, którą Spółka przedstawiła inwestorom razem z raportem rocznym za poprzedni rok finansowy.

- Advertisement -

Wzrosty zanotowane w I połowie roku to efekt zarówno wzrostu liczby klientów rozwiązań Spółki, jak również wskaźnika ARPU (średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta). ARPU produktu LiveChat, liczone na podstawie miesięcznych powtarzalnych przychodów (monthly recurring revenue – MRR) rośnie nieprzerwanie już od sierpnia 2019 r. W II kwartale 2020/21 ten wskaźnik wyniósł 111 USD wobec 93,8 USD przed rokiem.

Wzrost ARPU produktu LiveChat to zasługa dosprzedaży do aktualnych partnerów, którzy intensywniej wykorzystują produkt i pozyskiwania większych klientów. Istotna była również zmiana modelu cenowego LiveChat na początku 2020 r.

Wzrost ARPU ChatBot (76,8 USD w II kwartale wobec 49,9 USD przed rokiem), to z kolei efekt wprowadzenia nowych planów abonamentowych w styczniu.

Liczba aktywnych i płacących klientów LiveChat na koniec września 2020 r. wyniosła 31.306 wobec 28.376 przed rokiem. Z rozwiązania korzystają firmy, instytucje i uczelnie ze 150 krajów świata. W tym samym okresie liczba klientów ChatBot wzrosła do 1537 wobec 794 przed rokiem. Przychody wygenerowane przez ten produkt to już 2,84 mln zł w I połowie roku, co oznacza wzrost o blisko 230% w skali roku.

Spółka, jako organizacja, sprawnie przystosowała się do nowych warunków i dziś opiera się całkowicie na modelu pracy zdalnej. Zarząd ocenia, że zmiana nie wpłynęła negatywnie na realizowane projekty.

Model biznesowy Spółki umożliwia jej uzyskiwanie wysokich marż operacyjnych.  W I połowie roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 82,8%, marża operacyjna 58,6%, rentowność na poziomie EBITDA 64,1%, a marża netto 54,8%. W tym okresie LiveChat Software wypracował 48 mln zł przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. We wrześniu 2020 roku Spółka wypłaciła dywidendę z zysku za poprzedni rok finansowy, a na koniec półrocza 2020/21 dysponowała gotówką w wysokości 31,1 mln zł.

Udostępnij
- REKLAMA -