Niebawem kolejna edycja Forum Teleinformatyki – „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”

Niebawem kolejna edycja Forum Teleinformatyki – „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”

Tematyka tegorocznego Forum skupia się na wskazywaniu pożądanych i koniecznych kierunków rozwoju systemów informacyjnych państwa i wypracowania możliwości ich elastycznego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego oraz militarnego w krajowej i światowej skali. Będzie więc mowa o redefinicji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, o zwiększaniu wykorzystania sztucznej inteligencji,
wspieraniu eksportu polskich rozwiązań informatycznych czy zwiększaniu sprawności administracji państwowej i jej kontaktów z obywatelem na przykładzie systemów EZD i e-Doręczeń. Po dwóch latach wirtualnych obrad, tegoroczne Forum Teleinformatyki odbędzie się w dużej części w tradycyjnej formie, umożliwiającej bezpośredni kontakt uczestników między sobą oraz z prelegentami i panelistami. Obrady Forum będzie też można śledzić zdalnie. Program obejmuje 8 sesji tematycznych i zamykającą obrady Galę Forum, którą rozpocznie kocioł dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład bezpieczeństwa”

Niesłabnąca ani na chwilę dynamika wydarzeń międzynarodowych i krajowych miała bezpośredni wpływ na tematykę tegorocznego Forum. Pierwszy dzień Forum to 8 sesji odbywających się stacjonarnie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, w Miedzeszynie. Drugi dzień wypełni „Forum Młodych Mistrzów”, które jest zwieńczeniem Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów. Sesję tę oraz obrady pierwszego dnia będzie można śledzić także w internecie. Forum tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków aktywnie zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa, umożliwiając publiczną wymianę doświadczeń i poglądów
poprzez czynny udział w dyskusjach panelowych czy rozmowach kuluarowych. W dwóch
poprzednich, „pandemicznych” edycjach Forum uczestniczyło zdalnie ponad 800 osób.

Ramowy program XXVIII Forum szczegóły

Sesja 1Forum zaproszonych gości: cele strategii cyfryzacji przedstawi Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu w KPRM Cyfryzacja, a prof. Jerzy Bralczyk wygłosi Złoty Wykład pt. „Informacja, komunikacja, porozumienie”. Partnerami Inicjatywy „Złoty wykład” są m. in.: GPW Tech, Lenovo Technology, OPL, T-Mobile Polska.

Sesja 2Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty wobec globalnych sytuacji kryzysowych to sześć prezentacji rozwiązań powstałych w odpowiedzi na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Departament Rozwoju Systemów Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawi platformy low code i no code w elastycznym zarządzaniu bezpieczeństwa państwa. Projekt PomagamUkrainie.gov.pl zaprezentuje Centralny Ośrodek Informatyki. ZUS wraz z Asseco Poland przedstawi wpływ, jaki miała konieczność wsparcia sytuacji kryzysowych dla modernizacji rozwiązań informatycznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaprezentuje działanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ministerstwo Finansów i spółka Aplikacje Krytyczne przedstawią nowy system poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentuje platformę komunikacji w urzędzie wzmacniającą proces zarządzania informacją. Sesję
zakończy wręczenie nagrody „Złota e-Tarcza”, której Partnerem jest Polski Fundusz Rozwoju.

Sesja 3Rozszerzamy horyzonty – to dwa aspekty kierunków rozwoju – drogę do
wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w administracji zaprezentuje SAS Institute, a Bank
Gospodarstwa Krajowego nakreśli swoją pozycję w cyfrowej przyszłości.

Sesja 4Technologie przyszłości – wyzwania dla sektorów – odbywa się pod merytorycznym patronatem dwóch Sektorowych Rad ds. Kompetencji: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. W prezentacjach pojawią się zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, modelami współpracy dostawców i odbiorców rozwiązań informatycznych, trendy w regulacji komunikacji elektronicznej oraz wyzwania związane z nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Sesja 5Bezpieczeństwo procesów informacyjnych i Cyberbezpieczeństwo. Wiele różnych ujęć i problemów cyberbezpieczeństwa w tej sesji przedstawią specjaliści z tak doświadczonych organizacji, jak: ComCERT SA, IBM Polska, NASK PIB, Progress i Red Hat.
Sesję tę zamyka niezwykle interesujący, moderowany przez prof. WAT Bolesława Szafrańskiego panel ekspercki pt. „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń”, do którego
zaproszenie przyjęli: Krzysztof Dyki – Prezes ComCERT SA, prokurator Agnieszka Gryszczyńska – prof. UKSW, gen. bryg. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Jacek Niedziałkowski – IBM Polska, Krzysztof Silicki – Z-ca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK PIB i Łukasz Wojewoda – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM. Partnerami tej sesji są: ComCERT SA, NASK Państwowy Instytut Badawczy i Progress.

Sesja 6Stan i perspektywy wdrożenia EZD i elektronicznych doręczeń. O roli operatora EZD i synergii przedsięwzięć EZD PUW i EZD RP polskiej administracji będzie mowa w prezentacji Oddziału NASK w Białymstoku. Centralny Ośrodek Informatyki zaprezentuje Stan i perspektywy realizacji projektu e-Doręczenia. Tematem panelu eksperckiego w tej sesji będzie znaczenie, powiązania, stan i wnioski z procesu
wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Moderatorem będzie Wiesław Paluszyński, a panelistami: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – prof. ASW, Mariusz Madejczyk, Artur Miękina, prof. Grażyna Szpor, Michał Tabor, Martyna Wilbrandt-Gotowicz – prof. UKSW, Kajetan Wojsyk, kierownik projektu COI, przedstawiciel Poczty Polskiej, przedstawiciel KPRM. Partnerami tej sesji są: Centralny Ośrodek Informatyki i Poczta Polska.

Sesja 7Forum nowych idei – Polska w globalnej cyfrowej gospodarce. Od mistrzów programowania do eksportu rozwiązań informatycznych – Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Sesję rozpocznie analiza projektu „Inteligentny gazomierz iSmart” i pierwszych jego eksportowych wdrożeń, którą przedstawią specjaliści z Apator-Metrix SA i Atende Industries. Sesję zakończy moderowany przez Borysa Stokalskiego panel ekspercki, którego uczestnikami będą: Tomasz Karwatka, Karol Kozłowski – Członek Zarządu Apator-Metrix SA, Włodzimierz Marciński – Polskie Towarzystwo Informatyczne, Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Atende Industries, Artur Wiza – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA, przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju.

Sesja 8Kocioł dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład
bezpieczeństwa”. Wprowadzającym do dyskusji i moderatorem będzie Borys Stokalski, a
ekspertami: Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu MSWiA, Przemysław Koch – Dyrektor
Centralnego Ośrodka Informatyki, Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, gen. bryg. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Jacek Niedziałkowski – IBM Polska, przedstawiciel PFR

Sesja 9 Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym i dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego. Sesję rozpocznie wykład członka zarządu Narodowego Banku Polskiego – pana prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego, następnie swoje prace prezentować będą zespoły biorące udział w Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów. Konkurs jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym.

Więcej o konkursie

Partnerami sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Atende Industries, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Centrum e-Zdrowia i NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara (Fundatorem Nagrody SAS Institute), Złotego Herolda, Złotej e-Tarczy i Złotego wykładu. Listę laureatów tych nagród z  poprzednich lat można znaleźć pod linkiem.

Honorowymi Patronami XXVIII Forum są: Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w KPRM ds.
Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.

Komitet Honorowy Forum reprezentują: Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w KPRM ds.
Cyfryzacji, prof. dr hab. Piotr Pogonowski – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i dr hab. inż. Bolesław Szafrański – prof. WAT.

Partnerami Forum są: Asseco Poland, IBM Polska i Polski Fundusz Rozwoju.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, CyberDefence24 i ITWIZ.pl.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Więcej informacji: www.forumti.pl
Szczegółowa agenda: https://bit.ly/3TfOvUQ

Forum odbędzie się w Hotelu BOSS w Miedzeszynie 29-30 września 2022 r.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów