Ad image

Przyszłość pełna wyzwań, czyli AI w finansach

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 Min Read

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) zyskuje na znaczeniu w sektorze finansowym, oferując nowe możliwości w zarządzaniu danymi i analizie budżetowej. Zgodnie z najnowszą ankietą przeprowadzoną przez Gartner, Inc. w listopadzie 2023 r., liderzy finansów uważają, że GenAI będzie miała największy wpływ na wyjaśnienia prognoz i wariancji budżetowej w 2024 roku.

Wyniki ankiety, w której uczestniczyło 100 liderów finansowych, pokazują, że kluczowym zastosowaniem GenAI będą wyjaśnienia prognoz i wariancji budżetowej. Jest to możliwe dzięki wbudowanym interfejsom GenAI w narzędziach analityki biznesowej, które umożliwiają użytkownikom zadawanie pytań w języku naturalnym. Dzięki temu mogą szybko ocenić przyczyny odchyleń budżetowych, co z kolei pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji finansowych.

Kolejne najbardziej wpływowe przypadki użycia GenAI obejmują klasyfikację danych przychodów i wydatków oraz raporty zarządcze. Te funkcje wspierają codzienne operacje finansowe, pomagając w precyzyjnym monitorowaniu i analizie wyników finansowych.

Postępy technologiczne

Ostatnie postępy w technologii GenAI umożliwiły rozwój bardziej zaawansowanych modeli, które są w stanie wspierać zadania związane z prognozowaniem i analizą wariancji. Te modele mogą generować hipotezy dotyczące wydajności biznesowej, które można następnie przetestować za pomocą zaawansowanych modeli statystycznych. Pozwala to na bardziej precyzyjne i szybkie dostosowywanie strategii finansowych do zmieniających się warunków rynkowych.

Wyzwania i bariery

Mimo licznych korzyści, liderzy finansowi przewidują wiele wyzwań związanych z wdrażaniem GenAI. Największe obawy dotyczą dokładności danych oraz dostępności odpowiednich talentów. Inne istotne bariery to kompatybilność techniczna, zarządzanie zmianą oraz budżetowanie.

GenAI opiera się na dużych modelach językowych, podczas gdy praca finansów skupia się głównie na liczbach. Wielu liderów finansowych oczekuje na aplikacje GenAI, które będą w stanie niezawodnie obsługiwać złożone obliczenia. W najbliższych latach GenAI będzie prawdopodobnie wykorzystywana jako interfejs do interakcji z innymi modelami AI opartymi na uczeniu maszynowym.

Liderzy finansowi, chcący wdrożyć GenAI w swoich organizacjach, powinni zachować otwarty umysł i angażować kluczowych interesariuszy, takich jak kierownictwo finansowe i zespoły IT, aby omówić priorytety i oczekiwania. Ważne jest także, aby przed wdrożeniem przeprowadzić audyt danych, aby zidentyfikować niezbędne modyfikacje dla optymalnego wykorzystania GenAI.

Przyszłość GenAI w finansach

Chociaż GenAI ma ogromny potencjał w sektorze finansowym, pozostają pytania dotyczące niezawodności, dokładności, możliwości audytu, kosztów, a także prywatności i bezpieczeństwa danych. Odpowiednie podejście do tych wyzwań może otworzyć nowe możliwości i znacząco poprawić efektywność operacyjną działów finansowych.

Wraz z postępem technologicznym i zdobywaniem doświadczeń przez liderów finansowych, GenAI może stać się nieodłącznym elementem strategii zarządzania finansami, oferując nowe perspektywy i narzędzia do skutecznego zarządzania zasobami organizacji.