in , ,

Sygnity zobowiązuje się do spłaty zadłużenia – umowa z obligatariuszami

Spółka Sygnity poinformowała w raporcie bieżącym, że doszło do zawarcia umowy z obligatariuszami i bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego. W postanowieniach umowy Sygnity zobowiązuje się m.in. do emisji nowych obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł, które mają zostać przeznaczone wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy.

Głównym celem umowy jest doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia przez jej strony, nie później niż do 31 października, porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli.

18 sierpnia 2017 roku pomiędzy spółką, Sygnity International sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. i obligatariuszami posiadającymi ok. 99 proc. obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity, została podpisana umowa dotycząca procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego – głosi raport.

Sygnity ma zadłużenie wobec ING Banku Śląskiego S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. z tytułu wymagalnych umów kredytowych, które wynosi wobec  każdego z banków po ok. 14,9 mln zł. Poza tym dodatkowo z tytułu istniejących gwarancji Sygnity musi zwrócić ok. 15 mln zł oraz 5,8 mln zł odpowiednio ING Bankowi Śląskiemu S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. , a wymagalne wierzytelności obligatariuszy wobec Sygnity z tytułu istniejących obligacji wynoszą ok. 39,6 mln zł.

Postanowienia umowy

W okresie obowiązywania umowy spółki zobowiązały się wobec wierzycieli do podejmowania lub do zaniechania wskazanych działań, które odzwierciedlają standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych spółek oraz które odnoszą się do takich obszarów jak w szczególności rozporządzanie bądź obciążanie swojego majątku, udzielanie poręczeń, nabywanie majątku trwałego, czy też zaciąganie zobowiązań. Wierzyciele zobowiązali się przede wszystkim do powstrzymywania się od podejmowania czynności egzekucyjnych wobec spółki.

Spółka poinformowała także, że “dokona emisji 3 960 nowych obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 10 000 zł oraz o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji wynoszącej 39,6 mln zł, z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy, w taki sposób, że każdy obligatariusz otrzyma taką samą liczbę nowych obligacji, jak liczba posiadanych przez niego istniejących obligacji. Nowe obligacje zostaną zabezpieczone zastawami finansowymi na udziałach i akcjach spółek zależnych od Sygnity oraz zastawami rejestrowymi na udziałach i akcjach spółek zależnych od Sygnity. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma nowe oświadczenie o poddaniu się przez spółkę egzekucji”.

Banki w zawartej umowie zobowiązały się, że podpiszą umowy, zgodnie z którymi ING Bank Śląski S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. udzielą spółkom kredytów krótkoterminowych w kwotach ok. 0,14 mln zł oraz ok. 5 mln zł. Całkowita spłata ma nastąpić do ostatniego dnia okresu obowiązywania. Ponadto ING Bank Śląski S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. zobowiązały się do wystawienia nowych gwarancji bankowych na rzecz Spółki na takich samych warunkach jak poprzednie gwarancje, zastępujących istniejące.

W przypadku rozwiązania lub likwidacji którejkolwiek ze spółek lub gdy nie zostaną podjęte przez spółki czynności zmierzające do ustanowienia wyżej wymienionych dodatkowych zabezpieczeń, umowa ulega rozwiązaniu. W raporcie podano szczegółowe warunki wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym: “każdy z wierzycieli może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, (z zastrzeżeniem, że na takie wypowiedzenie muszą zgodzić się wierzyciele większościowi, czyli posiadający łącznie minimum 51 proc. łącznej wartości ekspozycji wszystkich wierzycieli) w przypadku wystąpienia wskazanych w jego treści kazuistycznych sytuacji, z których najważniejsze to w szczególności: 1) podjęcie przez wierzyciela spółki (innego niż będącego stroną umowy) czynności, których przedmiotem jest wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy dotyczącej udzielonego spółce finansowania, anulowanie zobowiązań dotyczących utrzymania udzielonego spółce finansowania na dotychczasowym poziomie lub przyspieszenie terminu jego spłaty, czy też postawienie w stan natychmiastowej wymagalności zadłużenia spółki lub przedterminowe żądanie spłaty roszczenia zwrotnego w związku z wypłatą z danej gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie spółki, w zakresie, w jakim zdarzenia, o których mowa powyżej dotyczą zadłużenia w kwocie przekraczającej łącznie równowartość 0,5 mln zł; 2) wszczęcie, przez jakąkolwiek osobę (inną niż wierzyciele), postępowania egzekucyjnego lub wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania zabezpieczającego lub zajście podobnego zdarzenia dotyczącego jakichkolwiek składników majątku spółki (w tym w szczególności ustanowienia zarządcy lub zajęcie majątku), chyba że kwoty tych roszczeń nie przekroczą wartości uzgodnionych w umowie; 3) uzyskanie przez wierzycieli spółki (innych niż będących stroną umowy) tytułów wykonawczych dotyczących wierzytelności w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 3 mln zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) oraz nieprzekraczającej równowartości 10 mln zł; 4) zajście okoliczności, które powodowałyby po stronie spółki obowiązek zwrotu środków pochodzących z programów finansowania, których beneficjentem była spółka, w tym w szczególności programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak również okoliczności powodujące obowiązek zwrotu przez spółkę otrzymanej pomocy publicznej, bądź wystąpi jakiekolwiek naruszenie przez spółkę warunków dofinansowania projektu przewidzianych umową o takie dofinansowanie”.

Umowa weszła w życie 18 sierpnia z chwilą jej podpisana przez wszystkie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ
logo lenovo

Lenovo podaje wyniki finansowe za I kwartał 2017/2018

cyberbezpieczeństwo

Raport Microsoft – skala cyberzagrożeń w pierwszym kwartale 2017